Work Safety Basics Unit

ExpansiveIndianapolis avatar
ExpansiveIndianapolis
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

23 Questions

Quin és l'objectiu de la prevenció de riscos laborals?

Preservar la seguretat i la salut dels treballadors en l'àmbit laboral

Quina és la importància de les mesures de prevenció en el lloc de treball?

Evitar els riscos laborals i protegir la seguretat dels treballadors

Quin és un dels impactes negatius de no aplicar les mesures de prevenció adients?

Augment dels accidents amb conseqüències greus

Quin és un dels estadístics preocupants sobre els accidents laborals a Espanya?

Més de 50.000 accidents amb baixa cada any

Quina és la conseqüència lamentable dels accidents laborals segons el text?

La majoria dels accidents s'haurien pogut evitar amb mesures preventives adequades

Quina és una altra àrea on es produeixen accidents relacionats amb el treball, segons el text?

Durant el trajecte cap al lloc de treball

Què entén l'Organització Mundial de la Salut per salut humana?

Un estat de benestar físic, psíquic i social

Què s'entén per tècniques de prevenció en relació als riscos laborals?

Actuar sobre els elements o condicions de risc per evitar o disminuir la possibilitat d'accidents

Quin és el significat del treball professional segons el text?

Activitat remunerada per compte propi o aliè amb esforç i temps invertits

Què és necessari per a tenir salut segons el text?

Tenir un equilibri entre la salut física, psíquica i social

Què implica el temps de treball i la seva distribució en relació a la qualitat de vida del treballador segons el text?

Podeu causar un impacte significatiu en la qualitat de vida del treballador

Què es pot entendre per salut social segons el text?

El benestar derivat de les relacions socials amb altres individus

Quina és la diferència principal entre les tècniques de prevenció i les tècniques de protecció?

Les tècniques de prevenció eviten o disminueixen la possibilitat d'accidents, mentre que les tècniques de protecció es centren en reduir les conseqüències dels accidents

Què és el treball, segons el text?

L'activitat física o mental per satisfer les necessitats humanes

Quins són els efectes del treball en la salut, segons el text?

Procurar benestar i desenvolupar relacions amb altres persones

Què inclou el medi ambient laboral segons el text?

Aspectes materials, psicològics i socials

Quins són els efectes no desitjats del treball segons el text?

Accidents i insatisfacció laboral

Quin és l'impacte positiu del treball en la salut, segons el text?

Desenvolupa les relacions amb altres persones

Què s'entén per 'riscos laborals' segons el text?

La possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball que realitza

Què és un 'accident in itinere' segons el text?

Un accident que es produeix en anar o tornar de la feina

Quina és la definició d''accident de treball' segons el text?

Un esdeveniment fora del normal, sobtat i previsible, que interromp el desenvolupament normal del treball

Què és una 'malaltia professional' segons el text?

Una malaltia contraída a causa del treball realitzat en activitats específiques i provocada per elements o agents indicats en una taula legal

Què és la 'seguretat en el treball' segons el text?

El conjunt de mesures adoptades per evitar o disminuir els riscos laborals

Study Notes

Objectiu de la prevenció de riscos laborals

 • L'objectiu de la prevenció de riscos laborals és prevenir i reduir els riscos per a la salut i la seguretat dels treballadors en el lloc de treball.

Importància de les mesures de prevenció

 • Les mesures de prevenció són importants perquè ajuden a evitar accidents laborals i malalties professionals.
 • Aquestes mesures també ajuden a millorar la qualitat de vida dels treballadors i a reduir els costos econòmics relacionats amb els accidents laborals.

Conseqüències negatives de no aplicar les mesures de prevenció

 • No aplicar les mesures de prevenció adients pot tenir conseqüències negatives, com lesions i malalties, que afecten la salut i la vida dels treballadors.

Estadístics sobre accidents laborals a Espanya

 • Un dels estadístics preocupants és que Espanya té un dels índexs més alts d'accidents laborals a la Unió Europea.

Conseqüències dels accidents laborals

 • Les conseqüències dels accidents laborals inclouen conseqüències físiques, psíquiques i socials, que afecten no només els treballadors sinó també les seves famílies.

Altres àrees on es produeixen accidents relacionats amb el treball

 • A més del lloc de treball, els accidents relacionats amb el treball també es produeixen en el camí cap o des del lloc de treball (accident in itinere).

Salut humana segons l'Organització Mundial de la Salut

 • La salut humana és un estat de benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malalties o lesions.

Tècniques de prevenció

 • Les tècniques de prevenció són les mesures adoptades per evitar o reduir els riscos laborals.

Treball professional

 • El treball professional és una activitat que una persona desenvolupa com a part de la seva vida quotidiana.

Salut i treball

 • La salut és un requisit previ per a tenir una vida laboral satisfactòria.
 • Un bon estat de salut és necessari per a exercir una activitat laboral eficaç.

Temps de treball i qualitat de vida

 • La distribució del temps de treball és important per a la qualitat de vida del treballador.
 • Un temps de treball excessiu o mal distribuït pot tenir conseqüències negatives per a la salut dels treballadors.

Salut social

 • La salut social és l'estat de benestar social i relacional dels individus.

Diferència entre tècniques de prevenció i protecció

 • Les tècniques de prevenció són les mesures adoptades per evitar els riscos laborals, mentre que les tècniques de protecció són les mesures adoptades per reduir els efectes dels riscos laborals.

Treball i salut

 • El treball pot tenir efectes positius per a la salut, com ara un major sentit de realització personal i una millora de la salut mental.

Medi ambient laboral

 • El medi ambient laboral inclou els factors físics, químics i biològics que poden afectar la salut dels treballadors.

Efectes no desitjats del treball

 • Els efectes no desitjats del treball inclouen lesions, malalties i altres conseqüències negatives per a la salut dels treballadors.

Riscos laborals

 • Els riscos laborals són els factors que poden provocar accidents o malalties en el lloc de treball.

Accident in itinere

 • Un accident in itinere és un accident que ocorre mentre el treballador es desplaça cap o des del lloc de treball.

Accident de treball

 • Un accident de treball és un succés inesperat i no desitjat que ocorreix en el lloc de treball i que provoca lesions o danys.

Malaltia professional

 • Una malaltia professional és una malaltia provocada per l'exposició a factors de risc en el lloc de treball.

Seguretat en el treball

 • La seguretat en el treball és l'estat de no risc o de risc mínim per a la salut i la integritat dels treballadors en el lloc de treball.

This unit covers basic concepts of work safety and health preservation in the workplace, including the relationship between work and health, fundamental concepts of risk prevention, and professional hazards.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser