Hfst 2: Kwadratiese Funksies
56 Questions
0 Views
3.7 Stars

Hfst 2: Kwadratiese Funksies

Created by
@RaptOganesson

Questions and Answers

Wat is die formule vir 'n kwadratiese funksie in die standaardvorm?

y = ax^2 + bx + c

Wat bepaal die rigting van die parabool in 'n kwadratiese funksie?

Die koëffisiënt 'a'

Wat is die vergelyking vir die simmetrie-as van 'n parabool?

x = -b/2a

Hoe kan die toppunt van 'n parabool bepaal word?

<p>Deur x te vervang met h en y met k</p> Signup and view all the answers

'n Kwadratiese funksie se definisieversameling is...

<p>alle heelgetalle</p> Signup and view all the answers

'n Parabool wat na onder oop is, word veroorsaak deur 'n waarde van 'a' wat...

<p>&lt; 0 is</p> Signup and view all the answers

'n Kwadratiese funksie se nulpunte kan gevind word deur...

<p>die vergelyking ax^2 + bx + c = 0 op te los</p> Signup and view all the answers

'n Parabool se simmetrie-as is...

<p>'n vertikale lyn</p> Signup and view all the answers

Wat is die funksie van die horisontale en vertikale asimptote?

<p>Om die grafiek te nader maar dit nooit te raak nie.</p> Signup and view all the answers

Hoe word die domein en die versameling bepaal?

<p>Deur waardes uit te sluit wat lei tot ongedefinieerde toestande.</p> Signup and view all the answers

Hoe kan jy die snypunte tussen verskillende funksies vind?

<p>Deur algebraïese manipulasies toe te pas nadat hulle gelykgestel is.</p> Signup and view all the answers

Wat is die invloed van die koëffisiënt $a$ op die oriëntasie van 'n funksie?

<p>Dit bepaal watter kwadrante die funksie se takke beset.</p> Signup and view all the answers

Hoe kan jy aflei waar 'n funksie se takke vertoef?

<p>Deur waardes vanaf beide asimptote te bereken.</p> Signup and view all the answers

Wat verander wanneer 'n funksie oor die lyn $y = x$ reflekteer?

<p>'n Funksie se vergelyking en grafiek.</p> Signup and view all the answers

Watter tipe verstellings kan dilatasies maak aan 'n basisgrafiek?

<p>'n Vertikale skuif op of af.</p> Signup and view all the answers

'n Funksie word deur 'n konstante faktor vermenigvuldig. Watter effek het dit op die grafiek?

<p>Dit strek of verdig 'n grafiek in 'n spesifieke rigting uit.</p> Signup and view all the answers

Hoe kan refleksies oor 'n as of lyn 'n funksie beïnvloed?

<p>Dit verander eienskappe soos simmetrie en oriëntasie van 'n grafiek.</p> Signup and view all the answers

Wat bepaal die rigting waarin 'n parabool oop in 'n kwadratiese funksie?

<p>Die teken van die koëffisiënt $a$</p> Signup and view all the answers

Hoe kan die vertex van 'n kwadratiese funksie in standaardvorm bepaal word?

<p>Deur die formule $x = -\frac{b}{2a}$ en $y = f(-\frac{b}{2a})$ te gebruik</p> Signup and view all the answers

Wat is die definisieversameling van 'n kwadratiese funksie?

<p>Die versameling van alle reële getalle</p> Signup and view all the answers

Wat is die effek as 'n kwadratiese funksie vermenigvuldig word met 'n konstante faktor?

<p>Dit vernou of verskaal die grafiek vertikaal</p> Signup and view all the answers

Hoe kan die nulpunte van 'n kwadratiese funksie gevind word?

<p>Deur die formule $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ te gebruik</p> Signup and view all the answers

Wat is die vergelyking vir die simmetrie-as van 'n kwadratiese funksie in standaardvorm?

<p>$x = -\frac{b}{2a}$</p> Signup and view all the answers

Wat is die effek as 'n kwadratiese funksie se standaardvorm verander word na die verteksvorm?

<p>Dit verskuif die grafiek horisontaal</p> Signup and view all the answers

Wat is die algemene formule vir 'n hiperboliese funksie?

<p>$y = \frac{a}{x - h} + k$</p> Signup and view all the answers

Wat is die invloed van horisontale en vertikale asimptote op 'n grafiek?

<p>Hulle beperk die domein en die versameling van die funksie.</p> Signup and view all the answers

Wat beïnvloed die oriëntasie van 'n funksie?

<p>Die koëffisiënt $a$ in die funksie se vergelyking.</p> Signup and view all the answers

Wat dui 'n parabool aan wat na onder oop is?

<p>'n Negatiewe waarde van $a$.</p> Signup and view all the answers

Hoe kan jy die positiewe snypunt tussen verskillende funksies vind?

<p>Deur algebraïese manipulasies toe te pas.</p> Signup and view all the answers

Hoe beïnvloed refleksies oor 'n as of lyn 'n funksie?

<p>Dit draai die grafiek om 'n spesifieke punt.</p> Signup and view all the answers

Hoe word die toppunt van 'n parabool beïnvloed?

<p>'n Wysiging in die koëffisiënt $a$ se teken.</p> Signup and view all the answers

Hoe bepaal jy waar 'n funksie se takke vertoef?

<p>Deur algebraïese manipulasies toe te pas op die funksie se vergelyking.</p> Signup and view all the answers

'n Funksie word deur 'n konstante faktor vermenigvuldig. Watter effek het dit op sy grafiek?

<p>'n Verdikking of verdunning van die grafiek.</p> Signup and view all the answers

Wat bepaal die rigting van 'n parabool in 'n kwadratiese funksie?

<p>Die koëffisiënt $ a $ in die funksie se vergelyking</p> Signup and view all the answers

Hoe beïnvloed dilatasies die grafiek van 'n funksie?

<p>Verander die vorm van die grafiek sonder om dit langs die y-as te skuif.</p> Signup and view all the answers

Wat is die invloed van 'n waarde van nul vir 'a' in 'n kwadratiese funksie?

<p>Maak die funksie vlakker.</p> Signup and view all the answers

Hoe bepaal die simmetrie-as van 'n parabool sy posisie op 'n grafiek?

<p>Dit is bepaal deur die posisie van die toppunt.</p> Signup and view all the answers

Hoe kan jy aflei waar 'n kwadratiese funksie se takke vertoef?

<p>Deur na die koëffisiënt 'a' te kyk.</p> Signup and view all the answers

Watter invloed het refleksies oor 'n as of lyn op 'n funksie se grafiek?

<p>'n Verandering in hoe takke vertoef.</p> Signup and view all the answers

Wat bepaal die domein en versameling van 'n kwadratiese funksie?

<p>'x = h' en 'y = k'</p> Signup and view all the answers

'n Hosriontale asimptoot word gevind op welke lyn?

<p>'y = k'</p> Signup and view all the answers

'n Vertikale asimptoot word gevind op welke lyn?

<p>'x = h'</p> Signup and view all the answers

'n Funksie wat na nul oop is, word veroorsaak deur?

<p>'k &lt; 0'</p> Signup and view all the answers

Watter van die volgende stellings oor die standaardvorm van 'n kwadratiese funksie is korrek?

<p>Die koëffisiënt $a$ bepaal die wydte van die parabool se opening.</p> Signup and view all the answers

Gegee $y = 2(x - 3)^2 - 5$, wat is die koördinate van die vertex?

<p>(3, -11)</p> Signup and view all the answers

Watter van die volgende stellings oor die simmetrie-as van 'n kwadratiese funksie is korrek?

<p>Die simmetrie-as is altyd gelyk aan $x = -b/2a$.</p> Signup and view all the answers

Wat is die effek op die grafiek van 'n kwadratiese funksie as dit vermenigvuldig word met 'n konstante faktor $k$?

<p>Die grafiek word vertikaal gestrek as $k &gt; 1$ en saamgetrek as $k &lt; 1$.</p> Signup and view all the answers

Watter van die volgende stellings oor die nulpunte van 'n kwadratiese funksie is korrek?

<p>Die nulpunte is die punte waar die grafiek die x-as sny.</p> Signup and view all the answers

Wat is die algemene formule vir 'n hiperboliese funksie?

<p>$y = \frac{a}{x - h} + k$</p> Signup and view all the answers

Watter van die volgende stellings oor die domein en versameling van 'n kwadratiese funksie is korrek?

<p>Die domein is alle reële getalle, maar die versameling hang af van die rigting en posisie van die vertex.</p> Signup and view all the answers

Watter van die volgende stellings oor die grafiek van 'n kwadratiese funksie is korrek as die koëffisiënt $a$ negatief is?

<p>Die parabool sal na onder oop wees.</p> Signup and view all the answers

Watter van die volgende opsies beskryf die beste hoe 'n vertikale asimptoot bepaal word vir 'n funksie?

<p>Die vertikale asimptoot word gevind waar $x = h$, waar $h$ die horisontale verskuiwing van die grafiek aandui.</p> Signup and view all the answers

Watter van die volgende opsies beskryf die beste hoe 'n horisontale asimptoot bepaal word vir 'n funksie?

<p>Die horisontale asimptoot word gevind waar $y = k$, waar $k$ die vertikale verskuiwing van die grafiek aandui.</p> Signup and view all the answers

Gegee 'n kwadratiese funksie in die standaardvorm $y = a(x - h)^2 + k$, watter invloed het 'n negatiewe waarde vir $a$ op die grafiek?

<p>'n Negatiewe waarde vir $a$ sal die parabool na onder rig, met die vertex bo die horisontale asimptoot.</p> Signup and view all the answers

Watter van die volgende opsies beskryf die beste hoe die snypunte tussen verskillende funksies gevind kan word?

<p>Die snypunte kan gevind word deur die funksies gelyk te stel en dan op te los vir die veranderlike.</p> Signup and view all the answers

Watter van die volgende opsies beskryf die beste hoe 'n refleksie oor die lyn $y = x$ 'n funksie se grafiek beïnvloed?

<p>Die refleksie sal die funksie se oriëntasie, asimptote, domein en versameling almal beïnvloed.</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser