quiz image

Hfst 2: Kwadratiese Funksies

RaptOganesson avatar
RaptOganesson
·
·
Download

Start Quiz

56 Questions

Wat is die formule vir 'n kwadratiese funksie in die standaardvorm?

y = ax^2 + bx + c

Wat bepaal die rigting van die parabool in 'n kwadratiese funksie?

Die koëffisiënt 'a'

Wat is die vergelyking vir die simmetrie-as van 'n parabool?

x = -b/2a

Hoe kan die toppunt van 'n parabool bepaal word?

Deur x te vervang met h en y met k

'n Kwadratiese funksie se definisieversameling is...

alle heelgetalle

'n Parabool wat na onder oop is, word veroorsaak deur 'n waarde van 'a' wat...

< 0 is

'n Kwadratiese funksie se nulpunte kan gevind word deur...

die vergelyking ax^2 + bx + c = 0 op te los

'n Parabool se simmetrie-as is...

'n vertikale lyn

Wat is die funksie van die horisontale en vertikale asimptote?

Om die grafiek te nader maar dit nooit te raak nie.

Hoe word die domein en die versameling bepaal?

Deur waardes uit te sluit wat lei tot ongedefinieerde toestande.

Hoe kan jy die snypunte tussen verskillende funksies vind?

Deur algebraïese manipulasies toe te pas nadat hulle gelykgestel is.

Wat is die invloed van die koëffisiënt $a$ op die oriëntasie van 'n funksie?

Dit bepaal watter kwadrante die funksie se takke beset.

Hoe kan jy aflei waar 'n funksie se takke vertoef?

Deur waardes vanaf beide asimptote te bereken.

Wat verander wanneer 'n funksie oor die lyn $y = x$ reflekteer?

'n Funksie se vergelyking en grafiek.

Watter tipe verstellings kan dilatasies maak aan 'n basisgrafiek?

'n Vertikale skuif op of af.

'n Funksie word deur 'n konstante faktor vermenigvuldig. Watter effek het dit op die grafiek?

Dit strek of verdig 'n grafiek in 'n spesifieke rigting uit.

Hoe kan refleksies oor 'n as of lyn 'n funksie beïnvloed?

Dit verander eienskappe soos simmetrie en oriëntasie van 'n grafiek.

Wat bepaal die rigting waarin 'n parabool oop in 'n kwadratiese funksie?

Die teken van die koëffisiënt $a$

Hoe kan die vertex van 'n kwadratiese funksie in standaardvorm bepaal word?

Deur die formule $x = -\frac{b}{2a}$ en $y = f(-\frac{b}{2a})$ te gebruik

Wat is die definisieversameling van 'n kwadratiese funksie?

Die versameling van alle reële getalle

Wat is die effek as 'n kwadratiese funksie vermenigvuldig word met 'n konstante faktor?

Dit vernou of verskaal die grafiek vertikaal

Hoe kan die nulpunte van 'n kwadratiese funksie gevind word?

Deur die formule $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ te gebruik

Wat is die vergelyking vir die simmetrie-as van 'n kwadratiese funksie in standaardvorm?

$x = -\frac{b}{2a}$

Wat is die effek as 'n kwadratiese funksie se standaardvorm verander word na die verteksvorm?

Dit verskuif die grafiek horisontaal

Wat is die algemene formule vir 'n hiperboliese funksie?

$y = \frac{a}{x - h} + k$

Wat is die invloed van horisontale en vertikale asimptote op 'n grafiek?

Hulle beperk die domein en die versameling van die funksie.

Wat beïnvloed die oriëntasie van 'n funksie?

Die koëffisiënt $a$ in die funksie se vergelyking.

Wat dui 'n parabool aan wat na onder oop is?

'n Negatiewe waarde van $a$.

Hoe kan jy die positiewe snypunt tussen verskillende funksies vind?

Deur algebraïese manipulasies toe te pas.

Hoe beïnvloed refleksies oor 'n as of lyn 'n funksie?

Dit draai die grafiek om 'n spesifieke punt.

Hoe word die toppunt van 'n parabool beïnvloed?

'n Wysiging in die koëffisiënt $a$ se teken.

Hoe bepaal jy waar 'n funksie se takke vertoef?

Deur algebraïese manipulasies toe te pas op die funksie se vergelyking.

'n Funksie word deur 'n konstante faktor vermenigvuldig. Watter effek het dit op sy grafiek?

'n Verdikking of verdunning van die grafiek.

Wat bepaal die rigting van 'n parabool in 'n kwadratiese funksie?

Die koëffisiënt $ a $ in die funksie se vergelyking

Hoe beïnvloed dilatasies die grafiek van 'n funksie?

Verander die vorm van die grafiek sonder om dit langs die y-as te skuif.

Wat is die invloed van 'n waarde van nul vir 'a' in 'n kwadratiese funksie?

Maak die funksie vlakker.

Hoe bepaal die simmetrie-as van 'n parabool sy posisie op 'n grafiek?

Dit is bepaal deur die posisie van die toppunt.

Hoe kan jy aflei waar 'n kwadratiese funksie se takke vertoef?

Deur na die koëffisiënt 'a' te kyk.

Watter invloed het refleksies oor 'n as of lyn op 'n funksie se grafiek?

'n Verandering in hoe takke vertoef.

Wat bepaal die domein en versameling van 'n kwadratiese funksie?

'x = h' en 'y = k'

'n Hosriontale asimptoot word gevind op welke lyn?

'y = k'

'n Vertikale asimptoot word gevind op welke lyn?

'x = h'

'n Funksie wat na nul oop is, word veroorsaak deur?

'k < 0'

Watter van die volgende stellings oor die standaardvorm van 'n kwadratiese funksie is korrek?

Die koëffisiënt $a$ bepaal die wydte van die parabool se opening.

Gegee $y = 2(x - 3)^2 - 5$, wat is die koördinate van die vertex?

(3, -11)

Watter van die volgende stellings oor die simmetrie-as van 'n kwadratiese funksie is korrek?

Die simmetrie-as is altyd gelyk aan $x = -b/2a$.

Wat is die effek op die grafiek van 'n kwadratiese funksie as dit vermenigvuldig word met 'n konstante faktor $k$?

Die grafiek word vertikaal gestrek as $k > 1$ en saamgetrek as $k < 1$.

Watter van die volgende stellings oor die nulpunte van 'n kwadratiese funksie is korrek?

Die nulpunte is die punte waar die grafiek die x-as sny.

Wat is die algemene formule vir 'n hiperboliese funksie?

$y = \frac{a}{x - h} + k$

Watter van die volgende stellings oor die domein en versameling van 'n kwadratiese funksie is korrek?

Die domein is alle reële getalle, maar die versameling hang af van die rigting en posisie van die vertex.

Watter van die volgende stellings oor die grafiek van 'n kwadratiese funksie is korrek as die koëffisiënt $a$ negatief is?

Die parabool sal na onder oop wees.

Watter van die volgende opsies beskryf die beste hoe 'n vertikale asimptoot bepaal word vir 'n funksie?

Die vertikale asimptoot word gevind waar $x = h$, waar $h$ die horisontale verskuiwing van die grafiek aandui.

Watter van die volgende opsies beskryf die beste hoe 'n horisontale asimptoot bepaal word vir 'n funksie?

Die horisontale asimptoot word gevind waar $y = k$, waar $k$ die vertikale verskuiwing van die grafiek aandui.

Gegee 'n kwadratiese funksie in die standaardvorm $y = a(x - h)^2 + k$, watter invloed het 'n negatiewe waarde vir $a$ op die grafiek?

'n Negatiewe waarde vir $a$ sal die parabool na onder rig, met die vertex bo die horisontale asimptoot.

Watter van die volgende opsies beskryf die beste hoe die snypunte tussen verskillende funksies gevind kan word?

Die snypunte kan gevind word deur die funksies gelyk te stel en dan op te los vir die veranderlike.

Watter van die volgende opsies beskryf die beste hoe 'n refleksie oor die lyn $y = x$ 'n funksie se grafiek beïnvloed?

Die refleksie sal die funksie se oriëntasie, asimptote, domein en versameling almal beïnvloed.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser