What is Social Psychology
12 Questions
2 Views
3.7 Stars

What is Social Psychology

This quiz covers the fundamentals of social psychology, focusing on the influence of social factors on individual behavior and interactions between individuals. It discusses the two types of behaviors - covert and overt, and the role of social psychologists in understanding and studying these behaviors.

Created by
@DistinguishedSurrealism

Questions and Answers

Wat is een uitgangspunt van sociale psychologen met betrekking tot experimenteel onderzoek?

Experimenteel onderzoek is geschikt om causale relaties te toetsen

Wat is de rol van waarden in de sociale psychologie volgens de tekst?

De sociale psychologie richt zich op het onthullen van de gevolgen van levensomstandigheden op gedrag

Wat is het belangrijkste verschil in de manier van kennis vergaren tussen sociaal psychologen en anderen volgens de tekst?

Sociaal psychologen gebruiken experimentele benaderingen

Wat is het standpunt van sociale psychologen over de rol van waarden volgens de tekst?

<p>Waarden hebben invloed op levensomstandigheden en sturen gedragingen</p> Signup and view all the answers

Wat is het uitgangspunt van sociale psychologen met betrekking tot de hoeveelheid kennis die één enkel onderzoek kan opleveren?

<p>Eén enkel onderzoek levert weinig kennis op over het gedrag</p> Signup and view all the answers

Wat is het voornaamste verschil tussen sociaal psychologen en anderen in termen van observatieomgeving?

<p>Sociaal psychologen observeren in de natuurlijke omgeving, anderen in laboratoria</p> Signup and view all the answers

Wat is het doel van sociale psychologie?

<p>Het onderzoeken van sociale invloeden op individueel gedrag</p> Signup and view all the answers

Wat is covert gedrag in de context van sociale psychologie?

<p>Gedrag dat de handelende persoon zelf kan waarnemen, maar andere mensen niet, zoals gevoelens en stemmingen</p> Signup and view all the answers

Wat is het verschil tussen fundamentele sociale psychologie en toegepaste sociale psychologie?

<p>Fundamentele sociale psychologie richt zich op algemene principes van sociaal gedrag, terwijl toegepaste sociale psychologie problemen probeert op te lossen met inzichten uit de fundamentele sociale psychologie</p> Signup and view all the answers

Hoe paste Kurt Lewin beide vormen van sociale psychologie toe?

<p>Door zowel algemene principes van sociaal gedrag als problemen te begrijpen en op te lossen met inzichten uit de fundamentele sociale psychologie</p> Signup and view all the answers

Waar ligt de nadruk bij de uitgangspunten van de sociale psychologie?

<p>De nadruk ligt op de situationele gedragsdeterminanten die het gedrag bepalen</p> Signup and view all the answers

Wat is overt gedrag in de context van sociale psychologie?

<p>Gedrag dat zowel door de handelende persoon als anderen kunnen waarnemen, zoals acties en handelingen</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Basisprincipes Sociale Psychologie

 • Een belangrijk uitgangspunt van sociale psychologen bij experimenteel onderzoek is het controleren van variabelen om causale relaties te kunnen-leggen tussen variabelen.

Rol van Waarden

 • De rol van waarden in de sociale psychologie is dat ze het onderzoeksinstrument beïnvloeden en de interpretatie van de resultaten.

Verschil in Kennisvergaring

 • Het belangrijkste verschil in de manier van kennis vergaren tussen sociale psychologen en anderen is dat sociale psychologen vooral gebruik maken van experimenten en surveys om kennis te vergaren.

Standpunt over Waarden

 • Het standpunt van sociale psychologen over de rol van waarden is dat ze deze als een belangrijke factor zien in het beïnvloeden van de resultaten van het onderzoek.

Hoeveelheid Kennis

 • Het uitgangspunt van sociale psychologen is dat één enkel onderzoek niet heel veel kennis kan opleveren.

Observatieomgeving

 • Het voornaamste verschil tussen sociale psychologen en anderen in termen van observatieomgeving is dat sociale psychologen vooral gebruik maken van laboratoriumonderzoek en veldonderzoek.

Doel van Sociale Psychologie

 • Het doel van sociale psychologie is het bestuderen van de invloed van anderen op het gedrag en de gedachten van mensen.

Covert Gedrag

 • Covert gedrag in de context van sociale psychologie refereert aan gedrag dat niet direct waarneembaar is.

Fundamentele en Toegepaste Sociale Psychologie

 • Het verschil tussen fundamentele sociale psychologie en toegepaste sociale psychologie is dat fundamentele sociale psychologie gericht is op het begrijpen van sociale processen en toegepaste sociale psychologie gericht is op het toepassen van kennis om sociale problemen op te lossen.

Kurt Lewin

 • Kurt Lewin paste beide vormen van sociale psychologie toe in zijn onderzoek, waarbij hij zowel fundamentele kennis probeerde te vergaren als kennis toepaste om sociale problemen op te lossen.

Uitgangspunten Sociale Psychologie

 • De nadruk bij de uitgangspunten van de sociale psychologie ligt op hetsystematisch en controleerbare karakter van het onderzoek.

Overt Gedrag

 • Overt gedrag in de context van sociale psychologie refereert aan gedrag dat direct waarneembaar is.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team
Use Quizgecko on...
Browser
Browser