Violence Against Women and Children (VAWC) Laws Quiz

TrustingRational avatar
TrustingRational
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Ano ang ibig sabihin ng 'Acts of Lasciviousness' sa seksuwal na konteksto?

Pambabastos sa seksuwal na konteksto

Sa konteksto ng tekstong ibinigay, ano ang halimbawa ng Ekonomikong Pang-aabuso?

Pagkontrol sa ari-arian at pera ng isang babae o sa ari-arian at pera ng pamilya ng walang pahintulot

Ano ang kahulugan ng 'Pamimilit manood ng seksuwal na palabas o pagpapagawa ng seksuwal na video' sa aspetong ito?

Acts of Lasciviousness

Sino ang karamihan sa mga nananakit base sa textong ibinigay?

Mga kasalukuyang asawang lalaki o partner

Ano ang ibig sabihin ng 'Pisikal na pananakit' base sa 2017 NDHS?

Pananakit na nauukol sa katawan

Ano ang ibig sabihin ng 'Seksuwal na pananakit' base sa 2017 NDHS?

Seksuwal na pang-aabuso

Study Notes

Uri ng Karahasan sa Kababaihan

  • Ang karahasan sa kababaihan ay hindi lamang limitado sa pisikal na pang-aabuso, kundi maaari rin sa berbal, seksuwal, sikolohikal, at ekonomikal na pang-aabuso.

Pisikal na Pang-aabuso

  • Ito ay anumang kilos na nagdudulot ng sakit ng katawan at ang nagkasala ay may intensyong manakit.
  • Halimbawa: Pambubugbog, pamamalo, panununtok, pananampal, pambabato, pamamaso ng sigarilyo o plantsa, pagtatapon ng mainit na tubig, at iba pa.

Psychological na Pang-aabuso

  • Ito ay anumang kilos o pánanalita na ang intensiyon ay magdulot ng mental o emosyonal na pagkabahala ng tao.
  • Halimbawa: Pagpapakita sa isa o maraming tao ng karahasan sa tao o hayop, agiging dahilan upang makakita ang isa o sa maraming tao ng pornograpiya o pang-aabusong sekswal, pananakot, intimidasyon, panghaharass, stalking, paninira ng ari-arian, pagpapahiya, hindi pagbibigay ng kustodiya o karapatan sa isang tao upang makita o mabisita ang kanyang mga anak, pagtataksil, masasakit na pananalita, at iba pa.

Seksuwal na Pang-aabuso

  • Ito ay pamimilit sa isang tao o grupo ng tao na magkaroon ng seksuwal na gawain.
  • Ang pamimilit ay maaaring sa pamamagitan ng pisikal na pananakit, dahas, pananakot, at iba pa.

Karahasan sa mga Kalalakihan

  • Ang pang-aabuso sa kalalakihan ay hindi kinakailangang maging pisikal, ngunit maaaring emosyonal at seksuwal.
  • May kalalakihang nakararanas ng seksuwal na pang-aabuso mula sa kanilang pamilya o mga taong pinagkakatiwalaan nila na maaarig makaapekto sa kanilang damdamin o emosyon.
  • May mga pagkakataon na sila rin ay biktima ng pisikal na pananakit mula sa kanilang asawa o partner.

Test your knowledge on the Anti-Violence Against Women and Children laws, including different forms of abuse such as verbal, sexual, psychological, and economic. Identify crimes under this law like physical abuse which causes bodily harm with intent to inflict pain. Example: Physical beatings, hitting, kicking, slapping, throwing objects, burning with a cigarette or iron, etc.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser