Veterinary Medicine: Pig Diseases

SatisfyingArtDeco avatar
SatisfyingArtDeco
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Bệnh nào sau đây là bệnh phổ biến ở lợn?

Tất cả đều đúng

Bệnh tụ huyết trùng lợn thuộc loại bệnh gì?

Bệnh truyền nhiễm

Bệnh dịch tả lợn cổ điển là:

Bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, tác động đến lợn ở nhiều góc độ, làm mất hệ miễn dịch và lây lan nhanh

Virus gây bệnh dịch tả lợn cổ điển là loại:

RNA virus, họ Picornavirata

Con vật còn sống sót sau khi bị bệnh dịch tả lợn cổ điển sẽ:

Còi cọc, chậm lớn

Biện pháp nào sau đây không phải là biện pháp xử lí bệnh dịch tả lợn cổ điển?

Cho ăn quá nhiều thức ăn

Cách li triệt để để phòng bệnh dịch tả lợn cổ điển là gì?

Không giết mổ hoặc di chuyển con vật ra khỏi khu vực chăn nuôi

Con đường chính mà mầm bệnh xâm nhập vào vật nuôi là?

Qua tiêu hoá

Biện pháp nào không phải là biện pháp phòng bệnh dịch tả lợn cổ điển

Cho vật nuôi ăn càng nhiều càng tốt

Phương pháp xử lý nào là chính xác nhất khi vật nuôi mắc bệnh chữa trị không hết?

Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám

Yếu tố nào sau đây không liên quan đến nguy cơ phát sinh bệnh và hiệu quả trong kiểm soát bệnh?

Chi phí đầu tư nguyên vật liệu

Nguyên nhân nào có thể gây dịch, bệnh cho vật nuôi?

Chuồng trại không hợp vệ sinh

Biện pháp phòng bệnh chủ động hiệu quả nhất cho vật nuôi là?

Sử dụng vaccine

Biết được nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi sẽ giúp ích gì?

Xác định được phương pháp phòng và trị bệnh phù hợp

Các bệnh có thể lây lan nhanh thành dịch, làm chết nhiều vật nuôi thường có nguyên nhân chính là?

Do vi khuẩn và virus

Để phòng bệnh tốt cho vật nuôi, có bao nhiêu biện pháp sau đây được sử dụng?

4

Test your knowledge of pig diseases, including classical swine fever, blue ear disease, and hemorrhagic septicemia. Identify the causes, symptoms, and characteristics of these diseases.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser