Vertebrate Animals: Characteristics and Types

SubsidizedRainforest avatar
SubsidizedRainforest
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Associem els trets característics amb els grups d'animals vertebrats:

Forma allargada i aletes = Peixos Metamorfosi en el seu desenvolupament = Amfibis Columna vertebral i esquelet intern = Vertebrats Respiració amb oxigen atmosfèric = Mamífers

Quins són els mitjans de respiració emprats pels peixos?

Pulmons = Amfibis adults Branquies = Peixos Pell = Amfibis a terra Llavis = Ocells

Quins són els grups d'animals vertebrats que inclouen els tritons i les granotes?

Peixos = Salamandres Amfibis = Tritons i granotes Rèptils = Serpents Mamífers = Ossos

Quins són els tipus d'esquelet que poden tener els peixos?

Cartilaginós = Peixos Òssic = Peixos Ligamentós = Amfibis Muscular = Mamífers

Quins són els hàbitats típics dels amfibis?

Aquàtic = Peixos Terrestre = Mamífers Ambdós = Amfibis Aeri = Ocells

Quins són els trets que caracteritzen els vertebrats?

Esquelet intern = Vertebrats Columna vertebral = Vertebrats Aletes = Peixos Pulmons = Mamífers

Associem les següents característiques amb els grups d'animals corresponents:

Temperatura corporal constant = Mamífers Cos cobert d'escates = Rèptils Ales i respiració per pulmons = Aus Regulació de la temperatura corporal variable = Rèptils

Quins són els grups d'animals que tenen una respiració per pulmons?

Rèptils i aus = Cert Mamífers i rèptils = Cert Aus i mamífers = Cert Rèptils i peixos = Incert

Associem les següents característiques amb els grups d'animals corresponents:

Fecundació interna amb incubació dels ous al sol = Rèptils Viviparitat = Mamífers Ovíparitat = Aus Reproducció asexuada = No mencionat

Quins són els grups d'animals que tenen un esquelet molt flexible?

Rèptils = Cert Mamífers = Incert Aus = Incert Peixos = Incert

Associem les següents característiques amb els grups d'animals corresponents:

Cos cobert de plomes = Aus Cos cobert de pèl = Mamífers Cos cobert d'escates = Rèptils Cos nu = Peixos

Quins són els grups d'animals que tenen una temperatura corporal variable?

Rèptils = Cert Mamífers = Incert Aus = Incert Peixos = Incert

Learn about the characteristics of vertebrate animals, including their internal skeleton and vertebral column, and discover the different subgroups such as fish, amphibians, reptiles, birds, and mammals. This quiz focuses on the fish group, exploring their adaptations for aquatic life and varied body shapes.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Chondrichthyes Anatomy Quiz
10 questions

Chondrichthyes Anatomy Quiz

ManeuverableEpiphany avatar
ManeuverableEpiphany
Fish Biology: Form and Movement
10 questions

Fish Biology: Form and Movement

BetterThanExpectedEternity avatar
BetterThanExpectedEternity
Marine Biology and Oceanography
10 questions
Encounter with a Marine Biology Professor
12 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser