Urban Hierarchy: Classification of Cities
12 Questions
0 Views
3.3 Stars

Urban Hierarchy: Classification of Cities

Learn about the classification of cities based on their functions and population, and discover the importance of metropolises in the globalized world. From global to national cities, understand the influence of urbanization on a country and internationally.

Created by
@CredibleBlueLaceAgate

Questions and Answers

Quines ciutats concentren uns quant milions d'habitants i la seva influència s'estén al conjunt del país?

Metròpolis globals o nacionals

Quins tipus de ciutats tenen una influència en una regió molt extensa?

Metropòlis regionals

Quin és el paper administratiu de la gran majoria de capitals provincials?

Pol d'atracció de la població i dels serveis

Quins tipus de ciutats disposen d'equipament i infraestructures bàsiques?

<p>Capitals comarcals</p> Signup and view all the answers

Quins són els exemples de ciutats mitjanes o centres subregionals?

<p>Segòvia, Sanander, Logronyo, Tarragona, Pamplona o Reus</p> Signup and view all the answers

Quins són els problemes que es troben a les metròpolis globals o nacionals?

<p>Problemes per la seva grandària</p> Signup and view all the answers

Quin és el nom del territori que està tant urbanitzat que esdevé gairebé una única cosa?

<p>Regió urbana</p> Signup and view all the answers

Quin tipus de regió urbana es forma quan dues o més ciutats importants i altres de secundaries es troben unides?

<p>Conurbació</p> Signup and view all the answers

Quina és la funció de les ciutats en el sistema europeu de relacions?

<p>Ser nexes de denses xarxes de producció</p> Signup and view all the answers

Quin és el nom de l'eix urbà del continent europeu que va des del su-est de la Gran Bretanya fins a la vall del Po?

<p>BANANA</p> Signup and view all the answers

Quina és la característica principal de les megàpolis?

<p>Ser un conjunt d'àrees metropolitanes i conurbacions unides</p> Signup and view all the answers

Quina és la franja d'intensa urbanització que s'estén des de la Comunitat Valenciana fins al nord-est d'Itàlia?

<p>ARC MEDITERRANI</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Urban Planning
9 questions
Urban Planning Concepts
17 questions

Urban Planning Concepts

GloriousSanctuary avatar
GloriousSanctuary
Urban Planning and Development
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser