quiz image

Quiz Modul 2 (10 markah)

slyd1a avatar
slyd1a
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Apakah tujuan utama Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR) yang ditubuhkan melalui Seksyen 14 Akta SPRM 2009?

Mengawasi tugas SPRM

Dalam fungsi SPRM yang keempat, apakah yang dimaksudkan dengan 'menyediakan khidmat perundingan dan nasihat untuk menambahbaik sistem, prosedur dan tatacara yang lemah'?

Memberi nasihat kepada orang ramai

Apakah tujuan utama Pejabat SPRM di seluruh negeri yang memiliki 21 pejabat peringkat cawangan?

Memudahkan orang ramai membuat aduan rasuah

'Penguatkuasaan dari segi mengesan kesalahan rasuah dan menyiasat kesalahan rasuah' adalah strategi penguatkuasaan melalui Seksyen 7(b) Akta SPRM 2009. Apakah yang termasuk dalam Seksyen 7(b) tersebut?

Penyitaan harta rasuah

'Orang ramai boleh menghubungi pejabat SPRM untuk tujuan tertentu seperti membuat aduan rasuah dan lain-lain.' Apakah tujuan lain-lain yang boleh dihubungi oleh orang awam?

Meminta konsultasi undang-undang

Study Notes

Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR)

 • Ditubuhkan melalui Seksyen 14 Akta SPRM 2009
 • Terdiri daripada 7 ahli yang terdiri daripada Ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat, mewakili parti kerajaan dan pembangkang

Peranan JKMR

 • Menerima aduan kes rasuah dan salah guna kedudukan
 • Menjalankan siasatan
 • Menyediakan khidmat perundingan dan nasihat untuk menambahbaik sistem, prosedur dan tatacara yang lemah
 • Mengesan kesalahan rasuah dan menyiasat kesalahan rasuah

Strategi SPRM

 • Tiga strategi utama SPRM:
  • Menguatkuasaan
  • Pencegahan
  • Edukasi

Fungsi SPRM

 • Menerima aduan kes rasuah dan salah guna kedudukan
 • Menjalankan siasatan
 • Menyediakan khidmat perundingan dan nasihat untuk menambahbaik sistem, prosedur dan tatacara yang lemah
 • Mengesan kesalahan rasuah dan menyiasat kesalahan rasuah

Pejabat SPRM

 • Berlokasi di semua negeri
 • Memiliki 21 pejabat SPRM peringkat cawangan
 • Orang ramai boleh menghubungi pejabat SPRM untuk tujuan seperti:
  • Membuat aduan rasuah
  • Membuat laporan rasuah
  • Mendapatkan nasihat dan bantuan

Seksyen 7(b) Akta SPRM 2009

 • Tiga perkara dalam Seksyen 7(b):
  • Menguatkuasaan dari segi mengesan kesalahan rasuah
  • Menyiasat kesalahan rasuah
  • Mengambil tindakan terhadap mereka yang didakwa kesalahan rasuah

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser