Ukrainian Labor Code Project Overview

CohesiveSage avatar
CohesiveSage
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Коли працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою?

Попередивши про це роботодавця у встановлені терміни

Які нові положення щодо відпусток передбачено у проекті кодексу?

Збільшення тривалості щорічної основної відпустки до не менше як 28 календарних днів

На який термін надається соцвідпустка на дитину за основним місцем роботи?

7 днів

На яких принципах передбачено вирішення індивідуальних трудових спорів у проекті кодексу?

За допомогою медіації

Якого механізму передбачено для нагляду за додержанням законодавства у сфері трудових відносин у кодексі?

Інспекційні відвідування

Study Notes

 • Представлений проект нового Трудового кодексу України має на меті дерадіанізацію законодавства про працю, створення рівних правил на ринку праці та баланс інтересів між працівниками та роботодавцями.
 • Основна мета змін - адаптація трудового законодавства до сучасних викликів ринку праці та врахування міжнародних стандартів.
 • Проект передбачає нові умови для укладання трудових договорів, включаючи письмову форму укладення та розриву трудових відносин.
 • Визначені види трудових договорів, такі як безстроковий, строковий, сезонний, учнівський, договір з домашнім працівником тощо.
 • У проекті кодексу встановлено ознаки трудових відносин, які визначаються через особисте виконання роботи, контроль з боку іншої сторони, регулювання процесу праці тощо.
 • Працівник має право розірвати трудовий договір за власною ініціативою, попередивши про це роботодавця у встановлені терміни.
 • Роботодавець також може розірвати трудовий договір з працівником з своєї ініціативи за певними умовами та зазначеними термінами.
 • У проекті кодексу зазначено нові положення щодо відпусток, включаючи збільшення тривалості щорічної основної відпустки до не менше як 28 календарних днів.
 • Соцвідпустка на дітей буде надаватися лише за основним місцем роботи тривалістю 7 днів, але обом батькам одночасно.
 • Проект передбачає впровадження нових підходів до вирішення індивідуальних трудових спорів на основі медіації та поширення норм колективних договорів.
 • Кодекс також передбачає механізми нагляду за додержанням законодавства у сфері трудових відносин та встановлення порядку інспекційних відвідувань.

Learn about the key objectives and proposed changes in the new Ukrainian Labor Code project, aimed at modernizing labor legislation, ensuring equal rights in the labor market, and balancing interests between employees and employers.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser