quiz image

04) Studená válka

Loki666 avatar
Loki666
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

42 Questions

Kdo poprvé použil termín 'Cold War' k popsání poválečných vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem?

Americký novinář H.B.Swope

Jaký byl základním důvodem vzniku Studené války?

Soupeření mezi Spojenými státy a Sovětským svazem

Jaký byl hlavní průběh Studené války?

Permanentní konfrontace ve všech oblastech lidské činnosti

Jaký efekt mělo soupeření mezi Spojenými státy a Sovětským svazem?

Vznik bipolárního světa

Co vedlo k úpadku tradičních mocenských rolí Velké Británie a Francie?

Růst ekonomické moci Spojených států a Sovětského svazu

Jaký byl účel vojenské síly Spojených států a Sovětského svazu?

Prosadit svůj vliv nad ostatními zeměmi

Co je symbolem konce studené války?

Pád Berlínské zdi

Jaký byl hlavní důvod ukončení studené války?

Gorbačovova politika reformy SSSR

Co bylo důsledkem uvolnění řízení z Moskvy?

Rozpad východního bloku

Jaký byl význam Perestrojky?

Demokratizace politického systému

Co vedlo k ukončení Korejské války?

Není uvedeno

Jaký byl význam Gorbačovovy politiky pro Sovětský svaz?

Ústup ekonomické síle USA

Kdy americká vojska překročila 38. rovnoběžku?

 1. října 1950

Kdo zasáhl do bojů v říjnu 1950?

Čínská armáda

Jak se nazývá území mezi oběma státy označené za demilitarizovanou zónu?

Demilitarizovaná zóna

Kdo byl prezidentem USA během Korejské války?

Harry S. Truman

Jaký byl společný rys vietnamské a afghánské války?

Všechny výše uvedené

Co spojuje Maďarsko, Československo a Grenadu v období konfliktu východního a západního bloku?

Všechny výše uvedené

Kdo z uvedených není nositelem Nobelovy ceny míru?

John F. Kennedy

Kdy byla ukončena Korejská válka?

V červenci 1953

Jak se nazývá území označené za demarkační linii?

Demarkační linie

Kdo byl severokorejským vůdcem během Korejské války?

Kim-Ir Sen

Jaký byl účel francouzsko-britsko-americké dohody v roce 1955?

Zabránit Německu v výrobě jaderných zbraní

Co znamenalo přijetí SRN do NATO v roce 1955?

SRN se stala členem vojenského bloku

Kdo byl vůdce Korejské lidově demokratické republiky?

Kim Ir-Sen

Kdo dal souhlas k útoku Severní Koreje na Jižní Koreu?

Stalin

Co bylo charakteristické pro první fázi Korejské války?

Drtivá ofenzíva KLDR

Kdo byl vrchním velitelem vojsk OSN v Koreji?

Douglas MacArthur

Proč se Sovětský svaz nezúčastnil práce OSN v Korejské válce?

Protože Čínu zastupovala v této organizaci Čankajškova vláda na Tchaj-wanu

Která země okupovala Koreu až do závěru druhé světové války?

Japonsko

Kdo byl vůdce jihokorejské vlády?

Li Syn Man

Co byla charakteristika bipolárního systému studené války?

Závody ve zbrojení mezi hlavními dvěma mocnostmi

Co vedlo ke studené válce?

Obava z možného úplného vzájemného zničení

Kde se konfrontace supervelmocí přesunula?

Do oblasti mezilidských vztahů, kultury, vědy a sportu

Co byl Marshallův plán?

Plán evropské obnovy

Kdo vyhlásil Trumanovu doktrínu?

Americký prezident Harry Truman

Co bylo cílem Trumanovy doktríny?

Stabilizace situace ve všech zemích, které se mohly stát cílem sovětské expanze

Kdy byla podepsána smlouva o vytvoření Severoatlantického paktu (NATO)?

 1. dubna 1949

Kdo inicioval vznik Varšavské smlouvy?

Sovětský svaz

Jaký byl postoj USA k Evropě po druhé světové válce?

Aktivní podpora zemím, které byly ohroženy komunismem

Co byl hlavní cíl USA v počátcích studené války?

Zabránění dalším územním a politickým ziskům Sovětskému svazu

Co bylo výsledek Trumanovy doktríny?

Stabilizace situace v zemích, které se mohly stát cílem sovětské expanze

Study Notes

Here are the study notes:

Studená válka

 • Původně nevojenský, politicko-ideologický konflikt mezi Spojenými státy a Sovětským svazem
 • Vzájemná nedůvěra a podezřívavost vyústily do vleklé krize
 • Termín "Cold War" charakterizoval americký novinář H.B.Swope poválečné vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem

Bipolární svět

 • Dvě supervelmoci - Spojené státy a SSSR, které ovlivňovaly světové dění
 • Poklesly tradiční mocenské role Velké Británie a Francie
 • Soupeření obou supervelmocí a zbraně hromadného ničení podnítily vznik bipolárního světa

Trumanova doktrína

 • Americký prezident Harry Truman deklarovala aktivní podporu zemím, které byly ohroženy komunismem
 • Deklarována v březnu 1947
 • Cílem byla stabilizace situace ve všech zemích, které se mohly stát cílem sovětské expanze

Marshallův plán

 • Program ekonomické obnovy válkou zničené Evropy
 • Podepsán v roce 1948
 • Cílem bylo pozdvihnout ekonomiku Západní Evropy

Severoatlantický pakt (NATO)

 • Založen v roce 1949
 • Členy se staly USA, Velká Británie, Kanada, Francie, Belgie, Nizozemsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Dánsko, Island a Portugalsko
 • Cílem bylo společné zajištění kolektivní obrany členských států

Varšavská smlouva

 • Založena v roce 1955 jako reakce na vznik NATO
 • Členy se staly SSSR, Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko a Rumunsko
 • Cílem bylo vytvořit vojenské uskupení proti NATO

Korejská válka

 • Vypukla v roce 1950, skončila v roce 1953
 • Severní Korea (komunistická válečná strana) vs. Jižní Korea (protikomunistická válečná strana)
 • USA a OSN podporovaly Jižní Koreu, Čína a SSSR podporovaly Severní Koreu
 • Válka skončila podepsáním dohody o příměří v roce 1953

Studená válka jako původně nevojenský konflikt mezi poválečnými supervelmocemi, vyznačující se vzájemnou nedůvěrou a podezřívavostí. Původ termínu a vznik Studené války.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Cold War Era Politics and Geography
10 questions
Cold War History and Politics
19 questions

Cold War History and Politics

SustainableGreenTourmaline avatar
SustainableGreenTourmaline
Cold War Origins
16 questions

Cold War Origins

SharpestAmericium avatar
SharpestAmericium
Use Quizgecko on...
Browser
Browser