Spontaneous Legal System Quiz

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Aký druh právneho systému sa vytvára spontánne zachovávaním určitých obyčají?

Precedenčný

Čo je jednou z charakteristík normatívnych zmlúv?

Majú všeobecnú normatívnu povahu

Čo upravujú kolektívne zmluvy?

Pracovnoprávne vzťahy

Čo by malo byť splnené pre vznik kolektívnych zmlúv?

Konsenzus viacerých subjektov

Čo je nevyhnutné pre existenciu normatívnych zmlúv?

Prítomnosť právnej záväznosti

Čo je spôsobom vytvárania právneho systému v prípade, že sa spoločnosť riadi uvedomelou legislatívnou činnosťou?

Legislatívna činnosť

Test your knowledge about legal systems that are formed through societal customs and precedents rather than deliberate legislative activity. Explore the characteristics and factors that contribute to the development of such legal systems.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Legal Systems vs
11 questions

Legal Systems vs

InstrumentalUnderstanding avatar
InstrumentalUnderstanding
Legal System and Social Organizations
14 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser