Sources of Law and Legal Systems

CorrectSimile avatar
CorrectSimile
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Čo sú formálne pramene práva?

Právne normy upravujúce spoločenské vzťahy

Aký druh prameňa práva vzniká na základe vzájomnej zmluvy?

Normatívne zmluvy

Ktorý faktor nepriamo ovplyvňuje tvorbu formálnych prameňov práva?

Politická situácia štátu

Ktorý prameň práva je výsledkom súdnej činnosti?

Precedensy

Čo je gnozeologický prameň poznania práva?

Právna veda

Čo sú materiálne pramene práva?

Faktory vedúce štát k normatívnej úprave spoločenských vzťahov

Ktorý faktor nepriamo ovplyvňuje tvorbu formálnych prameňov práva?

Technologická úroveň

Čo sú právne normatívne akty?

Výsledok normatívneho procesu, vz. zhora

Ako sa nazývajú informácie o práve a jeho spoločenskom pôsobení?

Právna veda

Čo je prameňom práva?

Všetky skutočnosti, ktoré spôsobujú vznik alebo umožňujú poznanie práva

Ktoré kategórie patrí medzi pramene práva?

Interpretačné materiály a princípy platného práva

Čo je považované za formálne a záväzné pramene práva v anglo-americkom právnom systéme?

Rozhodnutia vnútroštátnych a medzinárodných súdnych orgánov interpretujúcich právo

Čo reprezentuje činitele pri tvorbe práva?

Produkty výsledkom zákonodarnej činnosti týchto činiteľov

Aký je rozdiel medzi prameňmi práva v anglo-americkom a kontinentálnom právnom systéme?

V anglo-americkom systéme nie je pojem prameň práva s dvoma formami

Čo je faktor empirický motivujúci skutočné fungovanie orgánov, ktoré aplikujú (vytvárajú) právo?

Faktor empirický motivujúci skutočné fungovanie orgánov

This quiz covers the different sources of law and legal systems, including material, formal, and epistemological sources. It also explores various legal systems such as religious, traditional, continental, and anglo-american common law, as well as the categories of legal sources and their interpretation.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Law - 03 Sources - MCQs
22 questions

Law - 03 Sources - MCQs

WorkableCliff4965 avatar
WorkableCliff4965
Sources and Characteristics of Scots Law
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser