Planificació estratègica de SI
43 Questions
4 Views
3.5 Stars

Planificació estratègica de SI

Created by
@ClearedJadeite

Questions and Answers

Quin és l'objectiu principal de la planificació estratègica de SI/TI?

Establir el model d'informació/tecnologia futur

Què es busca identificar durant la planificació estratègica de SI/TI?

Les prioritats d'inversió en aplicacions i tecnologies

Quin és el resultat de la planificació estratègica de SI/TI?

Un pla de projectes o pla d'implantació

Quin és l'objectiu de la planificació estratègica de SI/TI en relació als recursos humans?

<p>No té cap objectiu específic en relació als recursos humans</p> Signup and view all the answers

Quina és la finalitat de la planificació estratègica de SI/TI segons el text?

<p>Alinear els sistemes i tecnologies de la informació amb el negoci</p> Signup and view all the answers

Per què les empreses aborden un procés de planificació estratègica de SI/TI segons el text?

<p>En moments crítics del negoci</p> Signup and view all the answers

Quina és la primera fase del procés de planificació estratègica de SI/TI segons el text?

<p>Comprensió de la estratègia del negoci</p> Signup and view all the answers

Quina és la importància de la comprensió de la estratègia del negoci en la primera fase del procés de planificació estratègica de SI/TI segons el text?

<p>Per alinear els sistemes i tecnologies de la informació amb el negoci</p> Signup and view all the answers

Quins són els cinc factors crítics que s'han d'atendre per a la preparació del pla d'implantació?

<p>Model d'implantació</p> Signup and view all the answers

Què són les iniciatives estratègiques en la fase 3 de la planificació estratègica de SI?

<p>Descriure les iniciatives que s'han d'abordar</p> Signup and view all the answers

Quins són els requisits dels sistemes basats en estàndards INET, segons el text?

<p>Accés via browser i servei 24x7</p> Signup and view all the answers

Què es produeix de cada iniciativa en la fase 3 de la planificació estratègica de SI?

<p>Una fitxa resum i un conjunt de documentació de detall</p> Signup and view all the answers

Quines són les directrius per a l'arquitectura d'implantació de sistemes basats en tecnologies obertes (ODBC), segons el text?

<p>Estructures de bases de dades relacionades amb facilitat d'interrogació (SQL)</p> Signup and view all the answers

Quina és la diferència entre una planificació enfocada i una diversificada?

<p>Una planificació enfocada es centra en pocs i grans projectes, mentre que una diversificada es centra en molts petits projectes.</p> Signup and view all the answers

Quines són les restriccions que es poden tenir en compte en la planificació estratègica de SI?

<p>Restriccions de recursos econòmics i de capacitat</p> Signup and view all the answers

Quins són els criteris que es poden tenir en compte per prioritzar les iniciatives en la planificació estratègica de SI?

<p>Criteris de visibilitat i oportunitat per llançar determinats missatges al mercat</p> Signup and view all the answers

Què és una fitxa de descomposició d'una iniciativa estratègica en projectes?

<p>Un document que desglossa una iniciativa estratègica en els projectes necessaris per a la seva implementació</p> Signup and view all the answers

Què és una agenda d'implantació en la planificació estratègica de SI?

<p>Un document que estableix el calendari de les iniciatives estratègiques</p> Signup and view all the answers

Quina és la prioritat en la selecció de proveïdors de productes i serveis en totes les filials del grup, segons les directrius estratègiques de SI/TI?

<p>Prioritat a la consistència en la selecció de proveïdors</p> Signup and view all the answers

Quina és la preferència en la selecció de paquets integrats, segons les directrius estratègiques de SI/TI?

<p>Preferència pels paquets integrats estàndard</p> Signup and view all the answers

Quina és la prioritat en la facilitat d'ús dels SI/TI, segons les directrius estratègiques de SI/TI?

<p>Prioritat a la facilitat d'accés i facilitat d'ús</p> Signup and view all the answers

Quina és la preferència en l'administració de la infraestructura i desenvolupament d'aplicacions, segons les directrius estratègiques de SI/TI?

<p>Prioritat a l'ús de tercers</p> Signup and view all the answers

Quina és la prioritat en la comunicació i interoperabilitat amb clients, proveïdors i socis, segons les directrius estratègiques de SI/TI?

<p>Prioritat a sistemes que ens permetin fàcilment la comunicació i interoperabilitat amb clients, proveïdors i socis</p> Signup and view all the answers

Què són les aspiracions estratègiques en la fase 3 de la planificació estratègica de SI?

<p>Són el desglossament de la missió i visió en un conjunt limitat de blocs o línies</p> Signup and view all the answers

Què és la missió dels SI/TI en l'exemple 1?

<p>Proveir serveis i sistemes informàtics eficients i d’alta qualitat que permetin als departaments de la empresa assolir els seus objectius estratègics i operatius</p> Signup and view all the answers

Què són les directrius en la fase 3 de la planificació estratègica de SI?

<p>Són les polítiques i maneres de treballar que usarà l'empresa en matèria de SI/TI</p> Signup and view all the answers

Què és la visió en la planificació estratègica de SI?

<p>Són una declaració de futur i d'aspiració que respon a la pregunta: on volem estar posicionats d'aquí a deu anys</p> Signup and view all the answers

Què són els valors en la fase 3 de la planificació estratègica de SI?

<p>Són els valors que permeten fer èmfasi en determinats aspectes de la cultura i manera de ser de l'empresa i dels SI/TI que desitgem preservar i en d'altres que aspirem a desenvolupar amb el pla</p> Signup and view all the answers

Quin és l'objectiu de la fase 2 de la planificació estratègica de SI?

<p>Revisar i comunicar la situació actual dels sistemes i tecnologies de la informació</p> Signup and view all the answers

Quin és el producte principal de la fase 2 de la planificació estratègica de SI?

<p>Una anàlisi de la distància entre el que tenim i el que necessitem</p> Signup and view all the answers

Quins són alguns dels elements que s'analitzen en la fase 2 de la planificació estratègica de SI?

<p>L'organització de SI/TI</p> Signup and view all the answers

Què és la 'cascada' en la fase 3 de la planificació estratègica de SI?

<p>Un mètode per formular l'estratègia de SI</p> Signup and view all the answers

Què és la missió en la planificació estratègica de SI?

<p>La definició del contingut, el propòsit i la contribució del pla per a l'empresa</p> Signup and view all the answers

Què són les aspiracions estratègiques en la planificació estratègica de SI/TI?

<p>El desglossament de la missió i visió en un conjunt limitat de blocs o línies</p> Signup and view all the answers

Quina és la funció dels valors en la planificació estratègica de SI/TI?

<p>Fer èmfasi en determinats aspectes de la cultura i manera de ser de l'empresa i dels SI/TI</p> Signup and view all the answers

Quina és la diferència entre les aspiracions i els objectius estratègics en la planificació estratègica de SI/TI?

<p>Les aspiracions es refereixen al què i els objectius al com</p> Signup and view all the answers

Quina és la funció de la visió en la planificació estratègica de SI/TI?

<p>Declarar el futur i les aspiracions de l'empresa</p> Signup and view all the answers

Quina és la funció de la missió en la planificació estratègica de SI/TI?

<p>Determinar les polítiques i maneres de treballar que usarà l'empresa en matèria de SI/TI</p> Signup and view all the answers

Quin és el producte principal de la fase 2 de la planificació estratègica de SI/TI segons el text?

<p>Una anàlisi de la distància entre el que tenim i el que necessitem</p> Signup and view all the answers

Què s'analitza durant la fase 2 de la planificació estratègica de SI/TI segons el text?

<p>Totes les anteriors</p> Signup and view all the answers

Quin és l'objectiu de la fase 3 de la planificació estratègica de SI/TI segons el text?

<p>Formular l'estratègia</p> Signup and view all the answers

Què és la cascada de la formulació de l'estratègia segons el text?

<p>Un esquema per estructurar la formulació de l'estratègia</p> Signup and view all the answers

Quin és el contingut de la missió en la planificació estratègica de SI/TI segons el text?

<p>La definició més senzilla del pla per a l'empresa</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

IT Audit Planning
10 questions

IT Audit Planning

ThrilledEpic avatar
ThrilledEpic
IT Strategic Planning Quiz
16 questions

IT Strategic Planning Quiz

EncouragingSousaphone avatar
EncouragingSousaphone
Use Quizgecko on...
Browser
Browser