Sikolohiyang Pilipino at SP
12 Questions
0 Views
3.5 Stars

Sikolohiyang Pilipino at SP

Learn about the importance of Sikolohiyang Pilipino (Filipino Psychology) and its relevance in the field of psychology. Understand the significance of using Filipino culture and practices in conducting scientific research in psychology.

Created by
@HolyExpressionism

Questions and Answers

Ano ang kahulugan ng 'Sikolohiyang Pilipino' sa Pilipinas?

Ang nilalayong anyo ng sikolohiya sa Pilipinas base o bunga ng karanasan, kaisipan at oryentasyong Pilipino.

Bakit mahalaga na pag-aralan ng mga sikolohistang Pilipino ang mga paksa at konsepto na may kahulugan, kahalagahan, at importansiya sa kinabubuhayan ng mga Pilipino?

Dahil maaaring magkaroon ng bahid ng pagtataka tungkol sa mga resulta ng mga pag-aaral sa disiplina ng sikolohiya.

Ano ang SP ayon sa teksto?

Pagbibigay ng sistema sa mga kinagisnang kaugalian at paraan ng mga Pilipino upang magamit sa siyentipikong paraan ng pananaliksik sa Sikolohiya.

Ano ang naging sanhi kung bakit umusbong ang Sikolohiyang Pilipino?

<p>Paghahanap ng sariling identidad ng mga Pilipino matapos ang mahabang panahon ng pagkakasakop.</p> Signup and view all the answers

Ano ang SP ayon sa ibang bansa?

<p>Tumutukoy sa lahat ng mga pag-aaral, libro, at Sikolohiyang makikita sa Pilipinas, banyaga man o Pilipino.</p> Signup and view all the answers

Kailan umusbong ang Sikolohiyang Pilipino?

<p>1960s-70s: Simula ng lantarang pagpapahayag ng aktibismo.</p> Signup and view all the answers

Ang Sikolohiyang Pilipino ay tumutukoy sa lahat ng mga pag-aaral, libro, at Sikolohiyang makikita sa Pilipinas, banyaga man o Pilipino.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Ang SP ay tumutukoy sa mga kinagisnang kaugalian at paraan ng mga Pilipino na ginagamit sa siyentipikong paraan ng pananaliksik sa Sikolohiya.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Ang Sikolohiyang Pilipino ay hindi importante sa pag-unlad ng disiplina ng sikolohiya.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Ang pilosopiyang 'Sakit ng mayaman ang mga katulad ng depression' ay isang halimbawa ng pananaw ng mga dayuhan sa sikolohiya.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Ang Sikolohiyang Pilipino ay hindi naghahanap ng sariling identidad ng mga Pilipino.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Ang Sikolohiyang Pilipino ay isang nilalayong anyo ng sikolohiya sa Pilipinas na base sa karanasan, kaisipan, at oryentasyong Pilipino.

<p>True</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser