शासन निर्णय क्रमांकः अभ्यास-२११६/(प्र

ThumbsUpCyan avatar
ThumbsUpCyan
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

कोणते दोन विषये स्वतंत्र आहेत इयत्ता सहावीपासून अभ्यासक्रमात?

इतिहास व नागरिकशास्त्र

कोणत्या इयत्तेत इतिहास व नागरिकशास्त्र विषये समाविष्ट केले आहे?

सहावी

किती इतिहास व नागरिकशास्त्र विषये आहेत इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंत?

पाच

किती वर्षे चालू असणारी इयत्ता दहावीचे पाठ्यपुस्तक आहे?

दोन

कोणत्या विषयाचे पाठ्यपुस्तक इयत्ता तिसरी ते पाचवीपर्यंत आहे?

सर्व विषये

कोणत्या विषयांच्या समाविष्टीत लोकशाहीचे महत्त्व आहे?

इतिहास व नागरिकशास्त्र

कोणत्या घटकांचे सामीलीकरण लोकशाहीच्या प्रसारासाठी महत्त्वाचे आहे?

सर्व समाज घटकांचे

लोकशाहीच्या प्रसाराचे जागतिक पातळीवर कोणत्या क्षेत्रांत पोहचणे आवश्यक आहे?

भूगोल व अर्थशास्त्र

लोकशाहीचा प्रसार जागतिक पातळीवर कोणत्या धोकांपासून झाला आहे?

लष्करी राजवटींने

लोकशाहीच्या प्रसाराच्या जागतिक पातळीवर कोणता आव्हान आहे?

जागतिक पातळीवरील आव्हान आहे

शासन निर्णय क्रमांक ः अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ अन्वये स्थ

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Use Quizgecko on...
Browser
Browser