Research Methods 1: Types and Quality of Research

PremierDystopia avatar
PremierDystopia
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

15 Questions

Wat zijn de essentiële elementen van onderzoek volgens de tekst?

Probleem, doel, methode

Wat is de functie van 'toegepast onderzoek' volgens de tekst?

Verbeteren van een specifieke praktijk of beleid

Wat is het kenmerkende verschil tussen exploratief onderzoek en toetsend onderzoek volgens de tekst?

Functie

Wat is de algemene werkwijze en logica achter onderzoek volgens de tekst?

Globale werkwijze en logica achter onderzoek

Wat is het doel van actieonderzoek volgens de tekst?

Al handelend proberen een probleem op te lossen en hiervan te leren

Op basis waarvan verschillen onderzoeksvormen volgens de tekst?

Functie

Wat is het doel van beleidsondersteunend onderzoek?

Voorbereiding en evaluatie van beleidskeuzes

Wat is het kenmerk van een (quasi-)experimenteel onderzoek?

Minstens één variabele wordt gemanipuleerd

Wat kenmerkt een correlatieonderzoek?

Het onderzoeken van de relatie tussen twee of meer variabelen zonder manipulatie

Wat kan een correlatieonderzoek onthullen?

Statistische correlaties tussen variabelen en oorzaak-gevolg relaties

Wat is het belangrijkste kenmerk van veldonderzoek?

Onderzoek in een bestaande context

Wat wordt bedoeld met longitudinaal onderzoek?

Metingen bij dezelfde subjecten op verschillende tijdstippen uitvoeren

Wat kan een cross-sectioneel onderzoek onthullen?

Verschillende gemiddelden op één bepaald tijdstip

Wat is het doel van een experiment volgens de gegeven tekst?

Het bevestigen van oorzaak-gevolg relaties tussen variabelen

(Masterthesis) Testaert, 2023 toont een sterk verschil aan in Werkattitudes tussen:

3.27 en 3.35

Explore the fundamental elements of research such as problem, purpose, and method, as well as the role of research in science, practice, and society. Delve into the research process, scientific and practical research, forms of research, unity and diversity in science, and the relationship between science and practice.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Types of Scientific Research Methods
54 questions
Scientific Research Methods Quiz
11 questions
Psychology: Scientific Research Methods
11 questions
Scientific Research Methods Quiz
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser