Què sabes sobre la Primera Guerra Mundial?

PoignantHamster avatar
PoignantHamster
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

7 Questions

Quines són les causes de la Primera Guerra Mundial?

Rivalitat per les colònies i posicions nacionalistes

Quina va ser la fase de la guerra que es va caracteritzar per fronts immobilitzats i la recerca de nous aliats?

Guerra de trinxeres

Què va passar a la batalla del Marne?

Els francesos van aturar l'avanç alemany

Què va ser la Revolució Russa del 1917?

Un moviment obrer que va portar a la caiguda del tsarisme

Què va intentar fer l'exèrcit alemany a la batalla de Verdun?

Trencar el front francès

Quines eren les rivalitats que hi havia a Europa al començament del segle XX?

Rivalitats per les colònies i posicions nacionalistes

Què va ser la cursa d'armaments?

Una competició per construir més armes

Study Notes

  1. Europa al començament del segle XX amb sistemes polítics diferents i rivalitats entre les potències.
  2. Les causes de la Primera Guerra Mundial: rivalitat per les colònies, posicions nacionalistes i conflictes al Marroc i als Balcans. Cursa d'armaments i aliances militars.
  3. L'esclat de la guerra amb el conflicte austro-serbi i la declaració de guerra successiva entre les potències.
  4. Fases de la guerra: guerra de moviments (1914-1915) i guerra de trinxeres (1915-1916) amb fronts immobilitzats i la recerca de nous aliats.
  5. La batalla del Marne, que va aturar l'avanç alemany a França.
  6. La Revolució Russa del 1917, un fet decisiu que va afectar el curs de la guerra.
  7. La batalla de Verdun, on els alemanys van intentar trencar el front francès sense èxit.

Posa a prova els teus coneixements sobre la Primera Guerra Mundial en aquesta prova. Descobreix les causes del conflicte, les fases de la guerra i les batalles més rellevants. Aquesta guerra va canviar el curs de la història europea i mundial, i va tenir conseqüències que encara afecten el món actual. Si ets un apassionat de la hist

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser