Pytania z komunikacji i mediów masowych

SelectiveRegionalism avatar
SelectiveRegionalism
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Co oznacza termin 'sprzężenie zwrotne' w kontekście komunikacji?

Odbiorca dostaje informację zwrotną od nadawcy

W jaki sposób można określić kompetentny komunikat?

Klarowny, stosowny, skuteczny

W jaki sposób definiuje się kompetencję komunikacyjną?

Jako połączenie wiedzy, motywacji i umiejętności

Co jest istotą procesu komunikowania według tekstu?

Dynamiczny, kreatywny, nieodwracalny

Co oznacza 'międzygrupowy wymiar komunikowania' według tekstu?

Proces komunikacji między różnymi grupami społecznymi

W jaki sposób można opisać model dwustopniowego przepływu informacji Katza i Lazarsfelda?

Podkreśla istnienie liderów opinii jako mediatorów w komunikacji

Na co kładzie nacisk model aktu perswazyjnego Laswella?

Skutki komunikowania

Czym są szumy w kontekście komunikacji?

Wszystkim, co może zakłócić proces komunikacji

Co oznacza skrót UDW (BCC) w komunikacji mailowej?

Skryta kopia dla nadawcy

Co obejmuje komunikacja niewerbalna?

Ujawnianie emocji poprzez język ciała

Co oznacza impresywna funkcja języka?

Wyrażanie emocji przez nadawcę

Do jakich zachowań pozawerbalnych nawiązuje biznes?

Trwały kontakt wzrokowy, korzystanie z ilustratorów i otwarta postawa ciała

Odpowiedz na pytania dotyczące komunikacji, mediów masowych i procesu przekazywania informacji. Dowie się, czy znasz kluczowe pojęcia związane z komunikowaniem i nadawaniem przekazów.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Media Communication Quiz
12 questions

Media Communication Quiz

IrreproachableStar avatar
IrreproachableStar
Information Stage in Health Communication
12 questions
Mass Media and Information
16 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser