quiz image

Property Tax: What is IBI?

TrustworthyWaterfall8928 avatar
TrustworthyWaterfall8928
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

169 Questions

Qui ha de pagar l'IBI segons el text?

La persona que tingui un dret d'usdefruit

Quin tipus d'immobles són considerats rústics segons la normativa?

Els ubicats en sòl rústic

Quins són els béns immobles de característiques especials a la demarcació de Lleida?

Aeroports i autopistes

Què significa quan diu que l'IBI és un impost directe de caràcter real?

S'aplica sobre béns immobles reals, no sobre béns mobles

Què passa amb els immobles qualificats com a habitatge en terrenys rústics no afectats per una revisió total de valors des del 2006?

Es consideren urbans

'Qui ha de pagar l'IBI segons el text?' - Quina és la resposta correcta?

'La persona que tingui un dret de superfície'

'Qui ha de pagar l'IBI segons el text?' - Quina afirmació és certa?

'Les persones amb drets sobre l'immoble'

'Qui ha de pagar l'IBI segons el text?' - Quina és la responsabilitat?

'Aquelles persones amb algun dels drets indicats'

Quin és el tipus impositiu mínim per als immobles de naturalesa urbana?

0,4%

Quina és la competència de la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida?

El manteniment de la base de dades cadastral en col·laboració amb l'OAGRTL

Quins elements es tenen en compte per calcular la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles?

El tipus impositiu, la base liquidable i les deduccions

Quina és la data en què es merita l'Impost sobre Béns Immobles?

L'1 de gener

Quina és la competència de l'OAGRTL de la Diputació de Lleida en relació a l'Impost sobre Béns Immobles?

Confeccionar els padróns i documents cobratoris, aplicar exempcions i bonificacions

Quina és la competència del Ministeri d'Economia i Hisenda de l'Estat en relació a l'Impost sobre Béns Immobles?

Determinar la titularitat i valoració cadastral dels immobles

Quina és la competència de l'OAGRTL de la Diputació de Lleida en relació a la gestió tributària de l'Impost sobre Béns Immobles?

Resoldre els recursos contra actes de gestió tributària

Quina és la diferencia entre la quota neta i la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles?

La quota neta es calcula aplicant el tipus impositiu a la base liquidable, mentre que la quota líquida es calcula minorant la quota neta en l'import de les bonificacions.

Quines circumstàncies poden comportar una modificació del tipus impositiu mínim establert per als immobles urbans i rústics?

La revisió total dels valors cadastrals dels immobles i el compliment de determinades condicions pel municipi

Qui s responsable subsidiari de la quota tributria impagada en els exercicis anteriors a l'adquisici d'un b immoble?

El comprador

Quina s l'obligaci dels notaris en relaci amb la situaci tributria dels immobles?

Incloure la situaci tributria en les escriptures de transmissi

Quins centres docents estan exempts de l'impost sobre bns immobles?

Els centres docents acollits totalment o parcialment al concert educatiu, prvia sollicitud

Quina superfcie est exempta d'aquest impost?

Les forests poblades amb espcies de creixement lent destinades principalment a l'aprofitament de la fusta

Quins immobles estan exempts segons l'Ordenana General de Gesti i Recaptaci de Tributs de la Diputaci de Lleida?

Els immobles que tenen un rebut d'import inferior a 3 euros i les liquidacions d'ingrs directe d'import inferior a 6 euros

Quines bonificacions poden rebre els immobles que constitueixen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanitzaci, construcci i promoci immobiliria?

Una bonificaci del 50% fins al 90% de la quota ntegra, establerta per l'ajuntament, durant 3 exercicis com a mxim

Quina bonificaci obligatria tenen els habitatges de protecci oficial?

Una bonificaci del 50% de la quota ntegra durant els 3 exercicis segents a la qualificaci com a habitatge protegit

Quina bonificaci potestativa poden establir els ajuntaments per als habitatges de protecci oficial?

Una bonificaci de fins al 50%, a aplicar a partir dels 3 anys establerts en l'apartat anterior

Quins criteris poden utilitzar els ajuntaments per atorgar bonificacions a les famlies nombroses?

Poden utilitzar criteris com la residncia on s'estigui empadronat, la renda familiar, el valor cadastral del b o una combinaci d'aquests

Quina és la naturalesa de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) segons el text?

És un impost de titularitat municipal directe, de caràcter real, objectiu, periòdic i d'exacció obligatòria, que grava el valor dels béns immobles.

Quina institució comparteix la gestió de l'Impost sobre Béns Immobles amb els municipis?

L'Administració tributària de l'Estat

Quins tipus de béns immobles estan subjectes a l'Impost sobre Béns Immobles?

Els béns immobles urbans, rústics i de característiques especials

Què significa que l'Impost sobre Béns Immobles és de caràcter real?

Que recau sobre el subjecte passiu amb independència de qui sigui el propietari

Quina de les següents afirmacions sobre la meritació i el període impositiu de l'IBI és correcta?

Es merita anualment i el període impositiu coincideix amb l'any natural

Quina de les següents afirmacions sobre les comunicacions al Cadastre Immobiliari és correcta?

Els notaris han de comunicar al Cadastre Immobiliari les modificacions de titularitat dels béns immobles

Quins béns immobles estan exemptes d'acord amb l'article 62.1.d del TRLRHL?

Béns immobles de la Cruz Roja Española

Quin tipus d'immobles estan inclosos en les exempcions 'rogades' de la normativa?

Béns immobles destinats a l'ensenyament concertat

Quin tipus d'immobles poden gaudir d'exempció en virtut de convenis o tractats internacionals segons l'article 62.1.e del TRLRHL?

Immobles destinats a la representació diplomàtica dels governs estrangers

Quines condicions ha de complir un bé immoble per estar exempt d'acord amb l'article 62.2.b del TRLRHL?

Ha d'estar ubicat en zones arqueològiques o llocs històrics

Quins béns poden gaudir d'exempció de l'IBI segons la normativa amb referència als convenis internacionals?

Immobles destinats a representació diplomàtica dels governs estrangers

Què determina quina classe de béns urbans estan exempts d'acord amb l'article 62.2.b del TRLRHL?

Béns situats en zones arqueològiques o llocs històrics

Què es considera com a superfície exempta segons l'article 62.2.c del TRLRHL?

'Superfície de les muntanyes repoblades en la que es realitzin repoblacions forestals'

Què ha de complir un centre docent per estar exempt d'acord amb l'article 62.2.a del TRLRHL?

'Tenir la condició de subjecte passiu als efectes de l’exacció del IBI'

Què constitueix la base imposable de l'Impost sobre Béns Immobles?

El valor cadastral dels béns immobles i els tributs que gravin la construcció

Qui són responsables solidàriament del pagament de la quota de l'IBI en entitats sense personalitat jurídica?

Els participants registrats al Cadastre Immobiliari

Com es determina el valor cadastral dels béns immobles segons l'article 24.1 del TRLCI?

Mitjançant l'aplicació d'una ponència de valors

Què es considera valor de mercat en relació amb els béns immobles segons el TRLCI?

El preu més probable pel qual es podria vendre

Quines circumstàncies intervenen en la determinació del valor cadastral dels béns immobles segons l'article 23.1 del TRLCI?

Els costos materials i la qualitat constructiva

Quina és la funció de la ponència de valors en la determinació del valor cadastral dels béns immobles?

Contenir els elements necessaris per determinar el valor cadastral

Quins són els dos components principals que integren el valor cadastral dels béns immobles segons el text?

Valor cadastral del sòl i valor cadastral de les construccions

Què pot fer que el valor cadastral d'un bé immoble no superi el valor de mercat segons l'article 23.2 del TRLCI?

'Cozir' a l'ajuntament per ajustar-ho al preu real

Segons el text, quins drets reals sobre els bns immobles rstics, urbans i de caracterstiques especials constitueixen el fet imposable de l'IBI?

La titularitat d'un dret real de superfcie, d'usdefruit i de propietat.

Segons el text, en el cas que un mateix b immoble es trobi localitzat en diferents termes municipals, com s'entendr als efectes de l'impost sobre bns immobles?

Que pertany a cada un d'ells, per la superfcie que ocupi al respectiu terme municipal.

Segons el text, quins tipus de bns immobles preveu la normativa cadastral?

Bns immobles urbans, bns immobles rstics i bns immobles de caracterstiques especials.

Segons el text, quins supsits de no subjecci a l'IBI s'estableixen?

Totes les respostes anteriors sn correctes.

Segons el text, quins elements es requereixen per a l'aplicaci de l'exempci automtica dels bns immobles de titularitat pblica afectes a serveis de seguretat ciutadana, educatius, penitenciaris i de defensa nacional?

Que els bns immobles siguin de titularitat pblica, estiguin afectes als serveis pblics especificats al precepte i, a ms, pertanyin a l'Estat, a les comunitats autnomes o a les entitats locals.

Segons el text, quins immobles qualificats com a habitatge ubicats en terrenys rstics tenen la consideraci d'urbans?

Els immobles ubicats en terrenys rstics de municipis no afectats per una revisi total de valors des del 2006.

Segons el text, quina s la competncia de l'Ordenana General de Gesti i Recaptaci de Tributs de la Diputaci de Lleida (OAGRTL) en relaci a l'Impost sobre Bns Immobles?

L'OAGRTL t competncia sobre la gesti tributria i la recaptaci de l'IBI.

Quina és la bonificació màxima que poden establir els ajuntaments per als béns immobles urbans situats en zones rurals amb menys serveis?

Fins al 90%

Quins criteris han d'establir les ordenances fiscals per aplicar la bonificació per béns urbans en zones rurals?

Les característiques dels nuclis de població i la durada de la bonificació

A quins béns immobles poden aplicar els ajuntaments una bonificació de fins al 95% de la quota?

Totes les opcions anteriors són correctes

En quins casos poden els ajuntaments declarar d'especial interès o utilitat municipal determinades activitats econòmiques?

Totes les respostes anteriors són correctes

Quin òrgan municipal és competent per declarar una activitat econòmica d'especial interès o utilitat?

El Ple de la Corporació

Quina bonificació màxima poden regular les ordenances fiscals per als subjectes passius titulars de família nombrosa?

Fins al 90%

Per quins béns immobles poden establir bonificacions els ajuntaments atenent a les seves característiques especials?

Totes les respostes anteriors són correctes

Quina bonificació màxima pot regular una ordenança fiscal per als béns immobles de característiques especials?

No s'estableix cap límit màxim

A quins subjectes passius poden aplicar una bonificació els ajuntaments, segons l'article 74.4 del TRLRHL?

Subjectes passius titulars de família nombrosa

Quins requisits han de complir els béns immobles per ser considerats de característiques especials?

Estar destinats a activitats agràries, forestals, ramaderes o anàlogues

Quins sn els nics lmits que ha de respectar aquesta regulaci sobre l'exempci de l'IBI?

Els que preveu l'art. 62.3 del TRLRHL

Segons el text, qu determina l'art. 15.1 de la Ley 49/2002?

Que estan exempts de tributar per l'IBI els bns de les entitats sense finalitat lucrativa

Segons el text, quins requisits han de complir les entitats sense finalitat lucrativa per estar exemptes de l'IBI?

Totes les respostes anteriors sn correctes

Segons el text, a quins immobles afecta l'exempci de l'IBI per a les entitats sense finalitat lucrativa?

Noms als bns immobles no afectes a explotacions econmiques no exemptes de l'IS

Segons el text, com ha interpretat el TSJ de Catalunya l'expressi "excepto los afectos a explotaciones econmicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades"?

Apunta a l'activitat que desenvolupi el propietari de l'immoble

Segons el text, quins sn els nics bns immobles de valor escs que els ajuntaments poden declarar exempts de l'IBI?

Els bns immobles rstics i urbans la quota lquida dels quals no superi una determinada quantia

Segons el text, quins estan exempts de l'IBI en virtut de diverses disposicions addicionals de la Ley 49/2002?

Totes les respostes anteriors sn correctes

Quins sn els requisits que han de complir els centres sanitaris de titularitat pblica per estar exempts de l'IBI?

Tant a) com b) sn correctes

Quina és la responsabilitat del comprador d'un immoble en relació amb els imports impagats de l'IBI en exercicis anteriors a la seva adquisició?

El comprador és responsable subsidiari de la totalitat de la quota tributària dels imports impagats en els exercicis anteriors a la seva adquisició.

Quina és l'obligació dels notaris en relació amb la situació tributària dels immobles en les escriptures de transmissió?

Els notaris han d'incloure en les escriptures de transmissió la informació sobre la situació tributària de l'immoble en relació a l'IBI.

Quan concorre més d'un dret sobre un mateix bé immoble, qui és el subjecte passiu de l'IBI?

El subjecte passiu és qui ostenti el primer dret segons l'ordre establert a l'article 61 del TRLRHL, excloent tots els altres que figuren a continuació.

Quan la condició de contribuent de l'IBI recau en un o diversos concessionaris d'un bé immoble de característiques especials, com es determina la quota de cada un d'ells?

La quota de cada concessionari es determina en funció de la part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a la concessió.

Quan el propietari d'un bé immoble de característiques especials té la condició de contribuent per la part de l'immoble no afectada per concessions, qui actuarà com a substitut del contribuent?

L'ens o organisme públic al qual estigui afectat o adscrit l'immoble, o aquell a càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió.

Quan un ens públic és subjecte passiu de l'IBI, a qui pot repercutir la part de la quota líquida que li correspon?

Pot repercutir la quota líquida de l'IBI a qualsevol persona física o jurídica que faci ús dels béns immobles, encara que no tingui la condició de subjecte passiu.

Quina és la durada màxima de la bonificació per habitatges de protecció oficial segons l'art. 73.2 del TRLRHL?

3 períodes impositius

Quin és el percentatge de bonificació que poden rebre els bens immobles d'ús residencial desocupats segons l'art. 72.4 del TRLRHL?

50%

En quins municipis s'aplica un increment del tipus impositiu del 0,15 en terrenys de naturalesa rústica segons el text?

Municipis amb més del 80% de terrenys rústics

Quin és el percentatge de bonificació obligatòria per habitatges de protecció oficial segons l'art. 73.2 del TRLRHL?

50%

Què significa que una bonificació sigui 'rogada' segons l'art. 73.1 del TRLRHL?

Ha de ser sol·licitada pels interessats abans de l'inici de les obres

Quin és el percentatge màxim de bonificació per empreses d'urbanització segons l'art. 73.1 del TRLRHL?

90%

Què determina el percentatge d'increment en el tipus impositiu dels municipis segons el text?

El percentatge de terrenys rústics en el terme municipal

'Bonificacions OBLIGATÒRIES' a quins bens immobles es refereix segons l'art. 73 del TRLRHL?

'Bens immobles que constitueixen l'objecte d'empreses d'urbanització'

'Bonificacions OBLIGATÒRIES' són sempre concedides:

'A petició dels interessats abans de l'inici de les obres'

Com s'aplica la reducci de la base imposable?

S'aplica noms als bns immobles que han vist incrementat el seu valor cadastral com a conseqncia de procediments de valoraci collectiva de carcter general.

En quins casos s'aplica la reducci de la base imposable als immobles situats en municipis amb ponncia de valors aprovada?

Totes les respostes anteriors sn correctes.

Com es calcula la durada de la reducci de la base imposable?

La reducci s'aplica durant un perode de 9 anys, a comptar des de l'entrada en vigor dels nous valors cadastrals.

Quin s el valor del coeficient reductor que s'aplica al component individual de la reducci el primer any?

0,9

Com es calcula el component individual de la reducci?

s la diferncia positiva entre el nou valor cadastral de l'immoble i el valor cadastral de l'any anterior.

Com es calcula la base liquidable de l'Impost sobre Bns Immobles?

s el resultat de restar a la base imposable el producte del coeficient reductor pel component individual de la reducci.

Quin s el tipus de gravamen mnim per als immobles de naturalesa urbana?

0,4%

Quina afirmaci s certa en relaci als bns immobles de caracterstiques especials?

Totes les afirmacions anteriors sn certes.

Quina circumstncia permet als ajuntaments incrementar els tipus impositius establerts per la llei?

Quan concorri alguna de les circumstncies indicades a l'article 72.3 del TRLRHL.

Com es calcula la quota ntegra de l'Impost sobre Bns Immobles?

s el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen corresponent.

Què significa que l'Impost sobre Béns Immobles és de caràcter real, segons el text?

Té una base imposable basada en el valor dels béns immobles.

Segons el text, quins són els béns immobles de característiques especials a la demarcació de Lleida?

Castells i masies.

Quina és la diferència entre la quota neta i la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles?

La quota neta no inclou les bonificacions, mentre que la quota líquida sí.

Quins elements es tenen en compte per calcular la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles?

Bonificacions i descomptes aplicables.

Què constitueix la base imposable de l'Impost sobre Béns Immobles, segons el text?

El valor dels béns immobles subjectes a l'impost.

Quina bonificació potestativa poden establir els ajuntaments per als habitatges de protecció oficial?

Fins al 50% de descompte en la quota de l'IBI.

Quan s'aplica la reducció de la base imposable dels béns immobles segons el text?

Quan es donen certes condicions específiques i temporalment determinades.

Quina és la durada de la reducció de la base imposable segons el text?

9 anys a partir de l'actualització del valor cadastral.

Quin és el component individual de la reducció en relació amb els valors cadastrals dels immobles?

Diferència entre el valor cadastral del primer any i el seu valor base.

Quina és la fórmula per calcular la base liquidable dels béns immobles segons el text?

$Base ext{ liquidable} = Base ext{ imposable} - (CR imes CIR)$

Què determina la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles?

Els tipus de gravamen establerts per l'ajuntament.

Quin és el criteri per establir els tipus de gravamen en els immobles urbans segons el TRLRHL?

$0.4%-1.1%$

Quants punts percentuals poden incrementar els ajuntaments els tipus de gravamen en alguns casos especials?

$0.3$ punts percentuals

'Què significa quan diu que l'IBI és un impost directe de caràcter real?' - Quina és la resposta correcta?

'Que grava la propietat real i efectiva dels béns immobles.'

'Què significa quan diu que l'IBI és un impost directe de caràcter real?' - Quina és la resposta correcta?

'Que grava la propietat real i efectiva dels béns immobles.'

'Qui ha de pagar l'IBI segons el text?' - Quina és la resposta correcta?

'Els propietaris individuals i les empreses que posseeixen béns immobles.'

Segons el text, quins sn els nics lmits que ha de respectar aquesta regulaci sobre l'exempci de l'IBI?

Els lmits previstos a l'art. 62.3 del TRLRHL

Segons el text, quins tipus d'entitats sense finalitat lucrativa estan exemptes de l'IBI?

Totes les anteriors

Segons el text, com ha interpretat el TSJ de Catalunya l'expressi 'excepto los afectos a explotaciones econmicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades'?

Apunta a l'activitat que desenvolupi el propietari de l'immoble

Segons el text, quins bns immobles de valor escs poden declarar exempts els ajuntaments?

Els immobles rstics i urbans amb quota lquida inferior a una determinada quantia

Segons el text, quines entitats religioses estan exemptes de l'IBI en virtut de diverses disposicions addicionals de la Llei 49/2002?

Totes les anteriors

Segons el text, quins requisits han de complir els centres sanitaris de titularitat pblica per estar exempts de l'IBI?

Que el benefici fiscal revesteixi la forma d'exempci i no de bonificaci

Segons el text, quins tipus d'immobles poden gaudir d'exempci de l'IBI en virtut de convenis o tractats internacionals?

Els immobles que, per la seva naturalesa o caracterstiques especials, determinin els convenis o tractats internacionals

Segons el text, quins sn els components principals que integren el valor cadastral dels bns immobles?

El valor del sl i el valor de les construccions

Segons l'article 23.1 del TRLCI, quins factors es tenen en compte per determinar el valor cadastral dels bns immobles?

Tots els factors esmentats anteriorment

Segons el text, quina s la competncia de la Direcci General del Cadastre en relaci a la determinaci de la base liquidable de l'IBI?

La Direcci General del Cadastre t competncia per determinar la base liquidable en els procediments de valoraci collectiva

Segons el text, quan concorre ms d'un dret sobre un mateix b immoble, qui s el subjecte passiu de l'IBI?

Tots els cotitulars de drets sobre l'immoble de manera solidria

Segons el text, quins sn els nics lmits que ha de respectar la regulaci sobre l'exempci de l'IBI?

Els lmits establerts per la normativa europea sobre ajuts d'estat

Segons el text, quins immobles qualificats com a habitatge ubicats en terrenys rstics tenen la consideraci d'urbans?

Els immobles qualificats com a habitatge i ubicats en terrenys rstics no afectats per una revisi total de valors des del 2006

Segons el text, quins sn els requisits que han de complir els bns immobles per ser considerats de caracterstiques especials?

Estar afectes a una explotaci econmica i no estar exempts de l'Impost sobre Societats

Segons el text, quins immobles estan exempts de l'IBI en virtut de diverses disposicions addicionals de la Llei 49/2002?

Totes les opcions anteriors sn correctes

En quina situaci poden els ajuntaments concedir una bonificaci de fins al 95% de la quota ntegra de l'IBI?

Bns immobles en els que es desenvolupin activitats econmiques declarades d'especial inters municipal.

Quin s el percentatge mxim de bonificaci que es pot aplicar als bns urbans situats en zones rurals amb nivell de serveis inferior?

Fins al 90%

Qui pot gaudir d'una bonificaci de l'IBI segons l'art. 74.2 ter del TRLRHL?

Bns immobles afectes a explotacions econmiques.

Quin s el requisit perqu un b immoble sigui exempt de l'IBI segons l'art. 74.1 del TRLRHL?

Tenir un nivell de serveis inferior a les zones consolidades del mateix municipi.

Quin tipus d'immobles poden gaudir d'una bonificaci mxima del 95% segons la normativa citada?

Bns afectes a activitats econmiques declarades d'especial inters municipal.

En quina situaci poden els ajuntaments establir una bonificaci del 90% per a certs contribuents?

Per als subjectes passius amb famlia nombrosa.

Quins bns immobles poden beneficiar-se d'una bonificaci en cas de ser declarats d'especial inters o utilitat municipal?

Bns on es desenvolupin activitats artstiques o culturals.

Segons el text, quins drets reals sobre els bns immobles rstics, urbans i de caracterstiques especials constitueixen el fet imposable de l'IBI?

Un dret real d'usdefruit, un dret de propietat i una concessi administrativa sobre els propis immobles

Quan el propietari d'un b immoble de caracterstiques especials t la condici de contribuent per la part de l'immoble no afectada per concessions, qui actuar com a substitut del contribuent?

L'ens o l'organisme pblic al que estigui afectat o adscrit l'immoble o aquell a crrec del qual es trobi la seva administraci i gesti

Quan una administraci pblica s subjecte passiu de l'IBI, a qui pot repercutir la part de la quota lquida que li correspon?

A les persones que facin s dels bns mitjanant contraprestaci

Qu significa quan es diu que l'Impost sobre Bns Immobles (IBI) s un impost directe de carcter real?

Que l'impost es calcula en funci del valor cadastral del b immoble, independentment de les caracterstiques personals del subjecte passiu

Quina s l'obligaci dels notaris en relaci amb la situaci tributria dels immobles?

Els notaris han d'incloure en les escriptures de transmissi la situaci tributria de l'immoble als efectes de l'IBI

Quan hi ha un canvi de titularitat d'un b immoble, quina responsabilitat t el comprador respecte als imports impagats de l'IBI en exercicis anteriors a l'adquisici?

El comprador s responsable subsidiriament de la totalitat de la quota tributria dels imports impagats

Qu determina la diferncia entre les exempcions aplicables d'ofici i les exempcions 'rogades' segons el text?

Les exempcions 'rogades' han de ser sollicitades expressament pel subjecte passiu.

Quins bns immobles estan exempts d'acord amb l'article 62.1.e del TRLRHL?

Els bns immobles als quals s'aplica l'exempci segons convenis internacionals.

Quin tipus d'immoble est exempt segons l'article 62.2.c del TRLRHL?

Muntanyes repoblades amb repoblaci forestal aprovada.

Qu determina l'article 62.2.b del TRLRHL sobre els bns integrants del Patrimoni Histrico Espaol?

Els protegeix si estan integrats en zones arqueolgiques o llocs histrics.

Quins bns estan exempts d'acord amb l'article 62.1.g del TRLRHL?

Terrenys ocupats per lnies de tren i edificis adjacents essencials per a les estacions.

Qu significa quan es diu que un b immoble s exempt 'rogadament'?

'Rogadament' significa que el propietari ha de sollicitar expressament l'exempci.

Quins bns immobles poden estar exempts en virtut de convenis o tractats internacionals segons el text?

Els immobles als quals s'aplica l'exempci segons convenis internacionals vigents.

Quins bns poden gaudir d'exempci segons la secci 'EXEMPCIONS POTESTATIVES' del TRLRHL?

Bns de centres sanitaris de titularitat pblica afectats a serveis especfics.

Qu determina el requisit daplicaci de la exempci sobre muntanyes poblades amb espcies de creixement lent segons lartcul 62.1.f TRLRHL?

Les muntanyes han de ser poblades amb espcies que creixen rpidament per ser exemptes

A qu fa referncia la condici 'rogada' en relaci a les exempcions fiscals?

La necessitat de sollicitar expressament una excepci fiscal per part del contribuent

Segons el text, quins sn els tipus de bonificacions obligatries que poden aplicar els ajuntaments en l'Impost sobre Bns Immobles (IBI)?

Bonificacions per a empreses d'urbanitzaci, construcci i promoci immobiliria, habitatges de protecci oficial i bns rstics de cooperatives agrries.

Quina s la durada de la bonificaci obligatria per als bns immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat d'empreses d'urbanitzaci, construcci i promoci immobiliria?

Comprendr des del perode impositiu segent a aquell en qu s'inicin les obres fins al posterior a la seva finalitzaci, sense que, en cap cas, pugui excedir de 3 perodes impositius.

Quina s la durada de la bonificaci obligatria per als habitatges de protecci oficial?

Comprendr els 3 perodes impositius segents al de l'atorgament de la qualificaci definitiva.

Quina bonificaci poden aplicar els ajuntaments als bns rstics de les cooperatives agrries i d'explotaci comunitria de la terra?

Una bonificaci del 95% de la quota ntegra de l'IBI i del recrrec de l'impost.

Quins sn els nics lmits que ha de respectar la regulaci sobre l'exempci de l'IBI?

Els lmits establerts en la normativa estatal i autonmica.

Segons el text, quina s la funci de la ponncia de valors en la determinaci del valor cadastral dels bns immobles?

Establir els criteris tcnics per a la fixaci del valor cadastral dels bns immobles.

Quina s la data en qu es merita l'Impost sobre Bns Immobles (IBI)?

L'1 de gener de cada any.

Què constitueix el fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles?

Propietat dels béns immobles rústics, urbans o de característiques especials

Què significa que els drets enumerats a l'art. 61 del TRLRHL siguin 'mutuament excloents'?

Els drets enumerats no es poden exercir simultàniament sobre un mateix immoble

Quina és la competència territorial per a l'exacció de l'Impost sobre Béns Immobles segons el text?

Competència municipal

Quins béns estan exempts de l'Impost sobre Béns Immobles segons els supòsits de no subjecció (art. 61.5 del TRLRHL)?

Béns públics afectes a serveis públics gestionats per l'ajuntament

Quin tipus de bé esdeixa de ser considerat rústic i passa a ser considerat urbà segons el text?

'Els immobles qualificats com a habitatge ubicats en terrenys rústics'

Quin és el tipus de bé exempt d'acord amb l'article 62.1.d del TRLRHL?

'Béns comunals i "montes veïnals en ma comuna"'

'Quin tipus d'immoble és considerat rústic segons la normativa?' - Quina afirmació és correcta?

'Els immobles qualificats com a habitatge en terrenys rústics'

'Què significa quan diu que l'IBI és un impost directe de caràcter real?' - Quina afirmació descriu millor aquest concepte?

'L'IBI es basa en la propietat o possessió de béns immobles reals'

'Qui ha de pagar l'IBI segons el text?' - Quina és la resposta correcta?

'Els titulars o propietaris dels bns immobles gravats'

'Quins criteris han d'establir les ordenances fiscals per aplicar la bonificació per béns urbans en zones rurals?' - Quina és la millor descripció d'aquests criteris?

'Establir uns requisits específics per accedir a les bonificacions'

Learn about the IBI, a municipal tax imposed on real estate properties. Discover the different types of real estate properties that are subject to this tax and the exceptions that apply.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Real Estate Investment and Laws Quiz
10 questions
Real Estate Appraisal Purposes
28 questions
IBI Tax Special Cases in Spanish Real Estate
105 questions
TAX POLICY  402 QUIZ 1
13 questions

TAX POLICY 402 QUIZ 1

ComfortableMatrix avatar
ComfortableMatrix
Use Quizgecko on...
Browser
Browser