Property Tax in Spain
10 Questions
1 Views
3.5 Stars

Property Tax in Spain

Learn about the property tax in Spain as established in article 59 of the TRLRHL. Understand the role of municipalities in enforcing this tax and the implications it has on tax management and collection.

Created by
@TrustworthyWaterfall8928

Questions and Answers

Quan es dóna la no subjecció de l'immoble a l'IBI?

Quan hi ha més d'una de les situacions enunciades respecte d'un mateix immoble i es realitza el fet imposable per una d'elles seguint l'ordre establert

Quina és la diferència entre exempcions i no subjeccions respecte a l'IBI?

Les exempcions es reflecteixen en el padró fiscal, mentre que les no subjeccions no

Què succeeix en el cas d'immobles de característiques especials amb drets de concessió?

La no subjecció es dóna per tota l'extensió superficial de l'immoble, excepte quan la concessió no l'exhaureixi

Qui té la competència per declarar la no subjecció de l'immoble a l'IBI?

<p>La gerència del Cadastre</p> Signup and view all the answers

En quins casos es pot donar la situació de no subjecció a l'IBI a la pràctica?

<p>En els casos de nu propietari i usufructuari, i també en els de concessions administratives i drets de superfície</p> Signup and view all the answers

Segons l'article 59 del TRLRHL, quin s el requisit per exigir l'IBI?

<p>Que l'impost sigui exigit per la totalitat dels ajuntaments</p> Signup and view all the answers

Qui s el subjecte actiu en la relaci jurdica tributria de l'IBI?

<p>L'ajuntament</p> Signup and view all the answers

Qu succeeix amb els pactes privats entre particulars en relaci amb els immobles subjectes a l'IBI?

<p>No tenen cap efecte sobre la relaci jurdica tributria de l'IBI</p> Signup and view all the answers

En un supsit on hi hagi un nu propietari i un usufructuari, qui ser el subjecte passiu de l'IBI?

<p>L'usufructuari</p> Signup and view all the answers

Quin s l'element objectiu del fet imposable de l'IBI?

<p>T continutat en el temps</p> Signup and view all the answers

More Quizzes Like This

Real Property Tax Laws Quiz
5 questions

Real Property Tax Laws Quiz

ComfortingProsperity avatar
ComfortingProsperity
Income from House Property Tax Quiz
5 questions
Tax Policy Course 402 Quiz 2
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser