Педагогічний експеримент та моніторинг навчання

ComfortablePorcupine avatar
ComfortablePorcupine
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Що є одним із завдань для досягнення успіху в освіті?

Отримання інформації від здобувачів освіти про їхню навчальну успішність

Що включає в себе визначення важливих аспектів освітнього процесу?

Виявлення умов досягнення кращих результатів на іспитах/заліках/модулях

Що є складовою системи контролю результатів навчання студентів?

Виявлення умов досягнення кращих результатів на іспитах/заліках/модулях

Що є ключовим завданням для досягнення успішності в освіті?

Визначення чинників впливу на навчальну успішність студентів

Що допомагає виявити умови досягнення кращих результатів на іспитах/заліках/модулях?

Отримання інформації від здобувачів освіти про їхню навчальну успішність

Проходження цього квізу допоможе вам зрозуміти мету та завдання педагогічного експерименту в контексті моніторингу якості результатів навчання студентів у вищих навчальних закладах.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser