Types of Pedagogical Research

SleekVibraphone avatar
SleekVibraphone
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Педагогикалық зерттеулер төрт топқа бөлінеді: іргелі, теориялық, қолтаңбалы, экспериментальды.

True

Іргелі зерттеу - жаңа құбылыстарды зерттеу, жаңалық ашуға, ғылыми білімді тереңдету мақсаттарына бағытталады.

True

Іргелі зерттеулер педагогикалық құбылыстардың мәнін ашады және педагогикалық ақиқаттарды табуға мүмкіндік береді.

True

Осыныңдай зерттеулердің нәтижесінде оқыту мен тәрбие теориясы, мазмұн теориясы, әдістер мен ұйымдастыру нысандарының теориясы тексеріледі.

False

Іргелі зерттеулердің басқа бір мақсаты – әлем туралы, оның мәңгілік элементтерімен бірге, рухани танымдық қалпырайтын ілім алу.

True

Іргелі зерттеулердің негізгі мақсаты - нақты білім алу болады.

True

Іргелі зерттеулердің нәтижелері экономикалық тиімділікке қандай көмектеседі?

False

Іргелі зерттеулердің тапсырмалары саластырмалылық теориясын келтіруге болады.

True

Іргелі зерттеулер абстрактылы сипатқа ие геопотетикалық теорилық схема құрудан басталады.

False

Іргелі зерттеулер тәжірибенің нақты кемшіліктерін дайындау үшін жасалған.

True

Learn about the four main types of pedagogical research: speculative, theoretical, instrumental, and experimental. Speculative research aims to develop the principles of teaching and education, explore new perspectives, and deepen scientific knowledge. The purpose of speculative research is to reveal the meaning of pedagogical phenomena, provide a high level of pedagogical truth, find hidden secrets and foundations, and give scientific explanations.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Quiz sobre grupos de enfoque
10 questions

Quiz sobre grupos de enfoque

EverlastingRockCrystal9051 avatar
EverlastingRockCrystal9051
Physics Education Quiz
5 questions

Physics Education Quiz

FreeMoldavite5916 avatar
FreeMoldavite5916
Use Quizgecko on...
Browser
Browser