Parcs Naturals a Catalunya

RetractableLepidolite avatar
RetractableLepidolite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

51 Questions

Quina és la vigència del Pla territorial sectorial en el marc de la planificació territorial de Catalunya?

Indefinida

Què implica la declaració d'espai natural de protecció especial en relació amb el Pla d'Espais d'Interès Natural?

Inclusió automàtica en el Pla

Qui és el responsable de formular i redactar el Pla d'Espais d'Interès Natural i les seves modificacions?

El Departament competent en matèria d’espais naturals i biodiversitat

Quina és la implicació de la declaració com a zona especial de conservació (ZEC) o com a zona de protecció especial per als ocells (ZEPA) en relació amb el Pla d'espais d'interès natural?

Inclusió automàtica en el Pla

Qui ha d'aprovar el Pla d'Espais d'Interès Natural i les seves modificacions?

El Departament competent en matèria d’espais naturals i biodiversitat

Qui és responsable de l'implementació de les mesures de gestió necessàries per conservar el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat dels espais del Pla d'espais d'interès natural?

El Departament competent en matèria d’espais naturals i biodiversitat

Quin és l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1432/2008 en relació amb les línies elèctriques d'alta tensió?

Les línies de nova construcció, ampliacions i les existents a ZEPA

Quines mesures són obligatòries segons el Reial Decret 1432/2008 en relació amb les línies elèctriques aèries d'alta tensió ubicades a zones de protecció?

Només les mesures de protecció contra l'electrocució

Què s'entén com a zones de protecció segons el Reial Decret 1432/2008?

Els territoris designats com a Zones d'Especial Protecció per a les Aus i els àmbits dels plans de recuperació i conservació

Quina acció constitueix una infracció administrativa segons la Llei 12/1985 d'espais naturals i afectant espais naturals protegits?

L'increment de l'erosió i la pèrdua de qualitat dels sòls.

Quina acció no està considerada com a infracció administrativa segons la Llei 12/1985 d'espais naturals i afectant espais naturals protegits?

L'emissió de gasos, de partícules o de radiacions que poden afectar greument l'ambient atmosfèric.

Quina acció està prohibida segons la Llei 12/1985 d'espais naturals i afectant espais naturals protegits?

La persecució, la caça, la captura i la comercialització dels animals, de llurs despulles o fragments o de llurs ous, quan estiguin prohibides.

Quines són les mesures que es prenen en línies elèctriques noves per evitar col·lisions d'ocells?

Se proveiran de salvaocells o senyalitzadors visuals.

Quina és la conseqüència de les infraccions a aquest Reial decret?

Sotmeses al règim sancionador establert a una llei específica.

Quan es prohibeixen els treballs de manteniment de les parts de les esteses elèctriques que suportin nius o que estan propers a llocs de nidificació d'ocells?

Durant l'època de reproducció i criança dels ocells.

Quina acció constitueix una infracció administrativa segons la llei en relació amb la fauna i flora?

La captura de fauna silvestre sense autorització administrativa.

Quina situació és considerada una infracció administrativa en relació amb les aus durant les èpoques de reproducció i criança?

La torbada i retenció intencionada d'espècies d'aus durant les èpoques de reproducció i criança.

Quina acció és considerada una infracció administrativa en relació als espais naturals protegits i la Xarxa Natura 2000?

El subministrament o emmagatzematge de combustible per fondeig permanent de vaixells a les aigües compreses en zones naturals protegides.

Quin és el procediment que ha d'aplicar l'infractor per reparar el dany causat a la naturalesa, segons la Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental?

Indemnitzar danys irreparables

Quina és la conseqüència en cas que no es pugui determinar la participació de tots els implicats en una infracció mediambiental?

La responsabilitat és solidària

Quin tipus d'accions es consideren infraccions administratives segons la Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental?

Totes les opcions anteriors

Quin marc normatiu internacional és fruit de convenis o acords internacionals subscrits i ratificats pel Regne d’Espanya?

Conveni Relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i del Medi Natural En Europa (Conveni de Berna, 1979)

Quin és el marc normatiu Europeu que és d'obligat compliment pels estats membres?

Reglament (CE) núm. 338/97 del Consell, de 9 de desembre de 1996

Què implica la Legislació Europea en relació a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres?

Regula el comerç internacional d'espècies amenaçades

Què comporta la catalogació d'una espècie com a amenaçada en el Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya, segons el Decret 172/2008?

La prohibició de dur a terme qualsevol actuació no autoritzada com arrencar-les o tallar-les

Quin és l'efecte de la declaració d'espai natural de protecció especial en relació amb el Pla d'Espais d'Interès Natural?

Augmenta les mesures de protecció sobre els espais naturals

Quina és la conseqüència de les infraccions a aquest Decret en relació amb la flora amenaçada?

Poden incloure sancions econòmiques i la prohibició d'accions com arrencar o tallar les plantes

Quin marc legal estableix les mesures per garantir la biodiversitat a través de la conservació dels hàbitats naturals i la fauna silvestre a Espanya?

Llei 42/2007

Quina és la funció principal de les comunitats autònomes en relació amb la conservació de la fauna al seu territori?

Aplicar mesures de protecció addicionals a les espècies en perill

Quina conseqüència pot tenir l'inici del procés d'inclusió, canvi de categoria o exclusió del Catàleg sobre les espècies amenaçades per part del públic?

Potenciar l'adopció de mesures de protecció addicionals

Quin tipus d'espècies vegetals estan protegides a Catalunya segons la Llei 2/2010?

Praderies de fanerògames marines

Quin és l'àmbit de protecció del Reial Decret 1997/1995?

Aigües interiors del litoral català

Quin tipus d'accions es consideren delicte segons la Llei orgànica 10/1995?

Recol·lecció, tallada, arrencada, possessió o destrucció d'espècies protegides de flora silvestre

Quin tipus de plantes requereixen autorització per a la recollida, tallada i desarrelament, excepte per fulles de margalló (Chamaerops humilis) per usos artesanals i sense desarrelament?

Totes les plantes excepte el Margalló (Chamaerops humilis)

Quina és la conseqüència de la inclusió d'una espècie o població en la categoria 'vulnerable' segons el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya?

Obligació d'adoptar un pla de conservació

Qui és l'òrgan competent per a iniciar el procediment de catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'una espècie o subespècie segons el text?

El departament competent en matèria de biodiversitat

Què cal fer si es vol dur a terme un aprofitament forestal per a ús domèstic en terrenys sense projecte d'ordenació ni plans tècnics aprovats?

Cal notificar al Departament competent amb quinze dies d'antelació, però no cal sol·licitar autorització de l'Administració forestal

Quina és la excepció que pot comportar la prohibició de realitzar un aprofitament forestal per a ús domèstic?

Si l'aprofitament pot comportar danys irreparables al medi ambient

Quina és la regulació específica per a les actuacions de desarrelament d’arbres i arbustos realitzades en terrenys forestals?

Tenen una regulació específica diferent a la dels aprofitaments forestals

Quina és la quantitat màxima de fusta que es considera com a aprofitament forestal per a ús domèstic?

2 tones

Quin és el requisit per dur a terme un aprofitament per a ús domèstic en terrenys forestals sense projecte d'ordenació ni plans tècnics aprovats?

Notificar al Departament competent amb quinze dies d'antelació i indicar la zona i la quantitat que es pensa aprofitar

Quin requisit és necessari per al desarrelament d'arbres i arbustos?

Presentar una notificació prèvia al departament competent

Què s'ha d'aconseguir abans de dur a terme el desarrelament d'arbres i arbustos si el propietari no té un pla de gestió forestal aprovat?

Autorització administrativa

Quin és el requisit relatiu a la cobertura de la copa dels arbres per al seu desarrelament?

Ha de mantenir-se almenys el 70% de la cobertura

Quina és la definició correcta d'un 'eixam' en relació amb l'apicultura?

Colònia de productors d'abella mel·lífers

Quina és la diferència entre una 'arna' fixa i una 'arna' mòbil en apicultura?

Les 'arnes' fixes tenen pany immoble, mentre que les 'arnes' mòbils tenen pany desmuntable per a la recollida de mel i neteja

Què és una 'exploitació apícola establerta' segons la informació proporcionada?

Un grup de ruscades que romanen en la mateixa ubicació durant tot l'any.

Què significa tenir les 'Arnès morta' d'acord amb el text?

Una ruscada on és evident l'absència d'activitat biològica dels seus elements vius.

Quin és el requisit per reduir les distàncies mínimes establertes per a les ruscades en un 50% d'acord amb el text?

Que les ruscades estiguin a una pendent i a més de dos metres d'altura o descens respecte a la horizontal de la carretera o camí.

Qui és el 'titular d’explotació apícola' segons el text?

La persona física o jurídica que exerceix l'apicultura i assumeix els riscos i responsabilitats associats amb la seva gestió.

Quina és una obligació dels apicultors durant el transport de les ruscades segons el text?

Tancar les entrades de les ruscades, i si estan obertes, cobrir-les amb una reixa o qualsevol altre sistema per evitar la sortida d'abelles.

Study Notes

 • L'infractor ha de reparar el dany causat a la naturalesa, segons la Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental.

 • Infractor està obligat a indemnitzar danys irreparables, en termes de resolució corresponent.

 • La valoració de danys al medi ambient per determinar infraccions i sancions ha de seguir el mètode de la Llei 26/2007 i les seves disposicions de desenvolupament.

 • Quan no és possible determinar la participació de tots els implicats en una infracció, la responsabilitat és solidària.

 • No s'imposarà una doble sanció per als mateixos fets i interessos públics protegits.

 • S'imposen responsabilitats addicionals derivades d'altres fets o infraccions concurrents.

 • Llei considera infracció administrativa l'ús de químics o substàncies biològiques, abocaments, vessament de residus, dipòsit de materials sòlids, o destrucció, mort, deteriorament, recol·lecció, comerç, intercanvi, captura i oferta il·legals de fauna i flora en perill d'extinció, i hàbitats inclosos en la categoria "en perill de desaparició" del Catàleg espanyol d'hàbitats en perill de desaparició.

 • No es requereix autorització administrativa per destruir o deteriorar hàbitats d'espècies en perill d'extinció, ni per la introducció, manteniment, cria, transport, comercialització, utilització, intercanvi, reproducció, cultiu o alliberament en el medi natural d'espècies exòtiques invasores preocupants per a la Unió Europea, en absència de permisos.

 • S'imposen responsabilitats per l'introducció, manteniment, cria, transport, comercialització, utilització, intercanvi, reproducció, cultiu o alliberament en el medi natural d'espècies exòtiques invasores sense permisos o autoritzacions.

 • S'imposen responsabilitats per l'amollada, introducció, alliberament, ocupació, rompuda, tallada, arrencada i altres accions que alteren espais naturals protegits o afecten els seus productes propis.

 • S'imposen responsabilitats per l'instal·lació de cartells de publicitat, producció d'impactes paisatgístics sensibles en els espais naturals protegits, alteració de components d'hàbitats prioritaris d'interès comunitari, i destrucció de components d'hàbitats d'interès comunitari.

 • S'imposen responsabilitats per la destrucció, mort, deteriorament, recol·lecció, possessió, comerç, intercanvi, captura i oferta il·legal de flora i fauna catalogades com a vulnerables, així com de propàguls o restes.

 • S'imposen responsabilitats per l'amollada, introducció, alliberament, ocupació, rompuda, tallada, arrencada i altres accions no autoritzades en espais naturals protegits.

 • S'imposen responsabilitats per l'amollada, introducció, alliberament, ocupació, rompuda, tallada, arrencada i altres accions no autoritzades en espècies autòctones.

 • S'imposen responsabilitats per l'amollada, introducció, alliberament, ocupació, rompuda, tallada, arrencada i altres accions no autoritzades en animals domèstics.

 • S'imposen responsabilitats per alterar les condicions d'un espai natural protegit o els seus productes propis mitjançant ocupació, rompuda, tallada, arrencada o altres accions.

 • S'imposen responsabilitats per instal·lar cartells de publicitat o produir impactes paisatgístics sensibles en espais naturals protegits.

 • S'imposen responsabilitats per deteriorar o alterar de manera significativa els components d'hàbitats prioritaris d'interès comunitari o la destrucció de components o el deteriorament significatiu d'altres components d'hàbitats d'interès comunitari.

 • El territori de Catalunya requereix autorització prèvia per a la recollida, tallada i desarrelament de plantes, incloent-hi les arrels i parts aèries, excepte per fulles de margalló (Chamaerops humilis) per usos artesanals i sense desarrelament.

 • La Genciana Groga (Gentiana lutea), la Genciana Verda i el Margalló (Chamaerops humilis) necessiten autorització per a la recol·lecció.

 • L'autorització es concedirà o negarà després d'una sol·licitud especificant finalitats, quantitat i localització de les plantes, propietari i autoritzacions corresponents per a espais protegits.

 • El Llibre Vermell de la Flora Vascular i Endèmica de Catalunya, informes dels Parcs Naturals de Catalunya, l'Atles de la Flora Vascular Amenaçada i la Llista vermella de Flora Vascular mostren espècies que requereixen conservació urgENT.

 • Algunes d'aquestes espècies estan a punt d'extingir-se, per la qual cosa cal adoptar mesures per protegir-les i adaptar-les a les categories existents en la normativa bàsica estatal.

 • El Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 172/2008, de 26 d’agost, per a la creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

 • El Catàleg de flora amenaçada de Catalunya inclou espècies i subespècies amenaçades classificades en "en perill d'extinció" o "vulnerables" en funció del seu estatus de conservació i grau d'amenaça.

 • La inclusió d'una espècie o població en la categoria d'"en perill d'extinció" obliga a adoptar un pla de recuperació, mentre que la inclusió en la categoria "vulnerable" obliga a adoptar un pla de conservació.

 • Les comunitats autònomes han de dur a terme i aprovar plans de conservació i de recuperació per a les espècies amenaçades terrestres.

 • El departament competent en matèria de biodiversitat és l'òrgan competent per a iniciar el procediment de catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'una espècie o subespècie.

 • El procediment de catalogació, descatalogació i canvi de categoria requereix informes tècnics, audiència pública i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 • La direcció general competent en matèria de biodiversitat promou actuacions per a preservar les espècies incloses als annexos 1 i 2 del Decret.

 • Abellar: collection of beehives belonging to one or several owners, located in the same settlement.

 • Abellar abandoned: beehive with more than 50% of its hives inactive.

 • Arna morta: hive where the absence of biological activity of its living elements (adult insects and larvae) is evident.

 • Explotació apícola: collection of all hives spread over one or several beekeepers' bee yards, regardless of their purpose or location. The exploitation can be professional (with 150 hives or more), non-professional (with fewer than 150 hives), or for self-consumption (dedicated to obtaining apicultural products exclusively for family consumption and not exceeding 15 hives).

 • Explotació apícola establerta: when the hives remain in the same location throughout the year.

 • Explotació apícola transhumant: when the hives are moved to another or several other locations during the year.

 • Titular d’explotació apícola: physical or legal person who practices beekeeping and assumes the risks and responsibilities associated with its management.

 • Explotacions de producció: those dedicated to honey and other apicultural products production.

 • Explotacions de selecció i cria: those dedicated mainly to the breeding and selection of bees.

 • Explotacions de pol·linització: those dedicated mainly to pollinating agricultural crops.

 • Explotacions mixtes: those that alternately prioritize more than one of the activities mentioned above.

 • Exploracions d'altres: those that do not fit into any of the above classifications.

 • Beekeepers who request authorization or, if necessary, report their activities after the entry into force of this Decree, must respect a distance of 100 meters from other livestock farms, regardless of whether they are beekeeping or not, and between bee yards.

 • Minimum distances to respect: 400 meters from public collective establishments and from population nuclei.

 • Minimum distances to respect: 200 meters from national highways.

 • Minimum distances to respect: 50% reduction in the distances mentioned above if the hives are on a slope and above two meters in height or descent with respect to the horizontal of the highway or road.

 • Minimum distances to respect: 50 meters from comarcal roads.

 • Minimum distances to respect: 50% reduction in the distances mentioned above if the hives are on a slope and above two meters in height or descent with respect to the horizontal of the road or path.

 • Hives can be installed on the edges of forest trails without obstructing passage.

 • These distances also apply to bee yards during transhumance.

 • The established distances can be reduced up to a maximum of 75%, as long as the hives have a fence of at least two meters high on the side facing the highway, road, or farm.

 • The fence can be made of any material that forces the bees to take flight over two meters in height.

 • In some municipalities in the Baix Ebre and Montsià comarques, there is a scenario where bee yards are established specifically to reduce the effect of cross-pollination in citrus groves to minimize the appearance of pips on the fruit and their commercial depreciation, where there is a wider and regulated regime via communication of apiaries.

 • Beekeepers must identify each hive with an indeleble mark, in a visible and readable place, with the code of registration of the exploitation to which it belongs.

 • The identification code consists of a sequence of alphanumeric characters.

 • The first three digits refer to the Municipality (Codification of the National Institute of Statistics).

 • The following two digits refer to the Province or the initials according to Annex II of the Royal Decree 209/2002.

 • Finally, there will be a maximum of 7 digits to determine each exploitation.

 • In addition to hive identification, each apicultural exploitation will be assigned a code according to the Royal Decree 479/2004, of March 26 (REGA).

 • Since 2014 (entry into force of Decree 40/2014), new apicultural exploitations must label their hives with the REGA code, while those already identified with the previous numbering will remain valid until the hive is replaced.

 • A warning sign must be displayed, visible and near the apiary (within 15 meters), indicating the presence of bees.

 • This warning is not mandatory if the farm is fenced and the hives are located at a minimum distance of 25 meters from the fence.

 • If there is an observable pathology that could threaten the exploitation, the owner must report it urgently to the competent authority.

 • The beekeeper must ensure the needs and behavior of the bees to promote their health and well-being.

 • Failure to comply with these obligations can result in an abandoned bee yard.

 • During transhumance through Catalonia, beekeepers must carry the libro registro de la explotación.

 • During transport, the hives must have the piquera closed, and if they are open, they must be covered with a mesh or any other system to prevent the exit of bees.

Descobreix més sobre els 73 espais naturals protegits a Catalunya, incloent-hi parcs nacionals, parcs naturals, reserves naturals i paratges naturals d'interès nacional. Aquesta declaració té com a objectiu la preservació d'aquests entorns de tota intervenció que pugui alterar la seva fisonomia i integritat.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Natural Parks in Catalonia
20 questions
Patrimonio Natural y Parques Nacionales
12 questions
Volcano Parts and Features
10 questions
Parts of a Volcano
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser