Pangasinan

SpeedyPelican avatar
SpeedyPelican
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Ano ang pangunahing lungsod ng Pangasinan?

Lingayen

Ano ang pangunahing produkto ng Pangasinan?

Mangga

Ano ang pangalan ng pinakamalaking lawa sa Pangasinan?

Lawa ng Lingayen

Ano ang opisyal na wika ng Pangasinan?

Pangasinense

Ano ang pangalan ng pinakamalaking bayan sa Pangasinan?

Dagupan City

Saan matatagpuan ang Hundred Islands National Park?

Alaminos

Suriin ang iyong kaalaman sa kasaysayan at kultura ng Pangasinan sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa pangunahing lungsod, produkto, at mga natural na yaman ng lalawigan. Patunayan ang iyong kaalaman sa Pangasinan sa pagsagot sa maikling quiz na ito.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser