Pagtukoy sa mga Elemento ng Panukalang Proyekto

WellRunCrimson avatar
WellRunCrimson
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Ano ang isa sa mga halimbawa ng elemento ng panukalang proyekto?

Pahina ng pamagat

Ano ang dapat idagdag kung ang panukalang proyekto ay aabot ng 10 o higit pang pahina?

Pahina ng abstrak

Ano ang formula na gagamitin sa pagbuo ng pamagat ng panukalang proyekto?

Panukala + Solusyon + Lugar o Komunidad

Ano ang inaasahang makikita sa abstrak ng panukalang proyekto?

Pagtaklay sa suliranin at layunin ng proyekto

Kailan kailangang idagdag ang pahina ng nilalaman sa panukalang proyekto?

Kapag aabot ng 10 pahina

Study Notes

Mga Elemento ng Panukalang Proyekto

  • Ang mga elemento ng panukalang proyekto ay kinabibilangan ng pamagat, abstrak, pahina ng nilalaman, kabuosan, at katawan ng panukalang proyekto.

Pagbuo ng Pamagat ng Panukalang Proyekto

  • Ang formula sa pagbuo ng pamagat ng panukalang proyekto ay: "Pamagat ng Proyekto: Pag-aaral sa [Paksa ng Proyekto]".

Abstrak ng Panukalang Proyekto

  • Ang abstrak ng panukalang proyekto ay dapat may kawilihan, mga layunin, mga paraan, mga resulta, at mga konklusyon ng proyekto.

Pahina ng Nilalaman ng Panukalang Proyekto

  • Kailangang idagdag ang pahina ng nilalaman sa panukalang proyekto kung ito ay aabot ng 10 o higit pang pahina.
  • Ang pahina ng nilalaman ay dapat may mga pangunahing pangalan ng mga kabanata, mga pahina ng mga Seksyon, at mga pahina ng mga ApENDIX.

Alamin ang mga elemento ng panukalang proyekto at mga halimbawa nito sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga elementong ibinahagi ni Nebiu (2002) sa proseso. Matuto tungkol sa pagtukoy ng titulo ng proyekto, pangalan ng organisasyon, at iba pa.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Project Proposal Quiz
5 questions

Project Proposal Quiz

AdvantageousNephrite avatar
AdvantageousNephrite
Project Proposal Essentials
10 questions
Writing a Project Proposal
12 questions

Writing a Project Proposal

ScenicAffection3974 avatar
ScenicAffection3974
Use Quizgecko on...
Browser
Browser