Pagsusulit sa Kasaysayan ng Pilipinas

TrustingSloth avatar
TrustingSloth
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Kailan nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas?

709,000 taon na ang nakalilipas

Ano ang pinakamatandang tao na natuklasan sa Pilipinas?

Homo luzonensis

Saan nanggaling ang mga Austronesians na bumuo sa karamihan ng kasalukuyang populasyon ng Pilipinas?

Taiwan

Sino ang mga unang nanirahan sa prehistoricong Pilipinas?

Negrito groups

Ano ang ibig sabihin ng 'early states'?

Maagang mga estado

Study Notes

Kasaysayan ng Pilipinas

  • Ang kasaysayan ng Pilipinas ay nagsimula noong mga 67,000 taon na ang nakalipas, base sa mga natuklasang fossil ng mga tao sa Callao Cave sa Peñablanca, Cagayan.
  • Ang pinakamatandang tao na natuklasan sa Pilipinas ay ang "Callao Man", na may edad na mga 50,000 taon na ang nakalipas.

Austronesians sa Pilipinas

  • Ang mga Austronesians ay nanggaling sa Taiwan at kumalat sa mga isla ng Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas.
  • Ang mga Austronesians ay bumuo sa karamihan ng kasalukuyang populasyon ng Pilipinas.

Prehistoricong Naninirahan sa Pilipinas

  • Ang mga unang nanirahan sa prehistoricong Pilipinas ay kinabibilangan ng mga sinaunang tao, mga Negrito, at mga Austronesians.

Early States

  • Ang "early states" ay tumutukoy sa mga unang estado o mga komunidad sa Pilipinas na may mga sistema ng pamahalaan at mga estruktura ng lipunan.

"Pagsusulit sa Kasaysayan ng Pilipinas: Mga Alamat at Unang Tao" - Subukan ang iyong kaalaman sa kasaysayan ng Pilipinas mula sa mga sinaunang tao hanggang sa mga unang pamayanan. Matutuklasan ang mga alamat at mga pangyayari sa pag-usbong ng kultura at lipunan ng bansa. Ito ay isang pagkakataon

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Filipino Resilience Through History Quiz
6 questions
Unveiling Filipino History
3 questions

Unveiling Filipino History

TroubleFreeNovaculite avatar
TroubleFreeNovaculite
Filipino History Quiz
5 questions

Filipino History Quiz

TranquilKyanite avatar
TranquilKyanite
Filipino History and Migration Theory Quiz
5 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser