Quiz over Cellen in het Zenuwstelsel

PortableAndradite avatar
PortableAndradite
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

4 Questions

Welke cellen maken deel uit van het zenuwstelsel?

Neuronen en glia cellen

Wat is de functie van eiwitkanalen in het membraan van een neuron?

Het toestaan van een gecontroleerde stroom van bepaalde chemicaliën

Wat is een kenmerk van mensen met overactieve mitochondriën?

Ze verbranden hun brandstof snel en oververhitten gemakkelijk

Wat is de rol van ribosomen in een cel?

Het synthetiseren van nieuwe eiwitmoleculen

Study Notes

Het zenuwstelsel

 • Het zenuwstelsel bestaat uit 2 type cellen: neuronen en glia cellen.
 • Neuronen ontvangen informatie en zenden deze uit naar andere cellen.
 • Glia cellen hebben veel functies die moeilijk zijn op te sommen.

Celstructuur

 • Het oppervlak van de cel is het membraan (of plasma membraan), een structuur die de binnenkant van de cel van het buitenmilieu scheidt.
 • Het membraan is selectief permeabel, wat betekent dat alleen bepaalde stoffen door het membraan kunnen passeren.

Celonderdelen

 • Alle dierlijke cellen hebben een kern, de structuur die de chromosomen bevat.
 • Een mitochondrion is een structuur die metabole activiteiten uitvoert en de energie levert die de cel gebruikt voor alle activiteiten.
 • Mitochondriën hebben genen die gescheiden zijn van die in de kern van een cel en verschillen genetisch van elkaar.

Functies van mitochondriën

 • Mitochondriën zijn verantwoordelijk voor de energielevering van de cel.
 • Menschen met overactieve mitochondriën hebben de neiging hun brandstof snel te verbranden en oververhit te raken, zelfs in een koele omgeving.
 • Menschen van wie de mitochondriën minder actief zijn dan normaal, zijn vatbaar voor depressie en pijn.
 • Gemuteerde mitochondriale genen zijn een mogelijke oorzaak voor autisme.

Eiwitsynthese

 • Ribosomen zijn de plaatsen in een cel die nieuwe eiwitmoleculen produceren (synthetiseren).

Quiz over de cellen in het zenuwstelsel, met focus op neuronen en glia cellen. Test je kennis over de functies en kenmerken van deze cellen die cruciaal zijn voor de werking van het zenuwstelsel.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser