Miejsce Stasiuk

FasterBanshee avatar
FasterBanshee
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Co budował ojciec starca z tekstu?

Świątynię

Co symbolizują pokruszony gont i pogubione w trawie gwoździe dla narratora?

Przemijanie i czas

Co zamieszkuje dzisiaj miejsce, gdzie była dawna dzwonnica, według narratora?

Puszczyk

Jak narrator określił niedokładne i nieporadne zdobienia świątyni, które miały odwzorowywać Nowe Jeruzalem?

Urocze

Co narrator uznał za punkt i nieuchwytną przestrzeń?

Świątynia

Co narrator robi, gdy prowadzi turystę po miejscu, w którym stała cerkiew?

Tworzy opowieść na bieżąco

W jaki sposób narrator opisuje budowę cerkwi?

Szybko i z wielką pieczołowitością

Co interesuje narratora bardziej niż ikony w cerkwi?

Subtelne strumienie światła

Co robi turysta podczas wizyty w miejscu, gdzie stała cerkiew?

Zaczął fotografować miejsce

Dlaczego narrator mówi, że trudno jest określić czas, kiedy dokładnie wydarzyła się budowa cerkwi?

Ze względu na brak dostępnych informacji historycznych

Study Notes

Opowieść o cerkwi św. Dymitra Męczennika

 • Cerkiew została przeniesiona ze wsi Czarne do skansenu w Nowym Sączu w 1993 roku
 • Narrator opowiada o historii budowy cerkwi, która powstawała dzięki współpracy mieszkańców wsi Czarne
 • Cerkiew była budowana w ciężkich warunkach, w śniegu, zimnie i z wielką pieczołowitością

Opowieść o starcu

 • Starzec, ponad dziewięćdziesięcioletni, powrócił do miejsca, w którym został ochrzczony
 • Opowiadał o swoim życiu, tułaczce losu, ale zawsze pamiętał o tym miejscu
 • Rodzina wnosi go na krześle, a on opowiada o swoim życiu i świecie, który już nie istnieje

Refleksje narratora

 • Narrator uważa, że natura przejęła to miejsce, korony drzew zastąpiły dzwonnicę
 • Puszczyk zamieszkuje miejsce, gdzie kiedyś była dzwonnica
 • Natura pochłania przestrzeń, zagarnia ją w swój świat tajemnic

Wrażenia z miejsca

 • Turysta robi zdjęcia, a narrator podejrzewa, że znalazł miejsce, w którym znajdował się ikonostas
 • Narrator powraca wspomnieniami do momentu budowy cerkwi
 • Uważa, że miejsce naturalnie się starzało, było widać jego przemijanie

Listen to a narrator as he guides a tourist through the story of a Greek Catholic church in a open-air museum in Nowy Sącz. Immerse yourself in the tale of the construction process involving the community from the Lemko village of Czarne.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser