Network Layers and Protocols

WellManagedSage avatar
WellManagedSage
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Kako se nazivaju entiteti koji obuhvaćaju odgovarajuće slojeve u različitim računalima (mrežnim uređajima)?

Istorazinski entiteti

Koja je svrha mehanizama za identificiranje predajne i prijemne strane u dizajniranju mreže?

Ostvariti prilagodljivost u prijenosu podataka

Koja je svrha pravila prijenosa podataka u dizajniranju mreže?

Poboljšati kvalitetu prijenosa podataka

Koja je svrha kontrole pogrešaka u dizajniranju mreže?

Pružiti sigurnost u prijenosu podataka

Kako se naziva strukturirana informacija koja se prenosi unutar n-tog sloja slojevitog modela?

Protokolna jedinica podataka

Kako se naziva skup komunikacijskih protokola koji se koriste u slojevima nekog slojevitog modela?

Protokolni stog

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela je odgovoran za uspostavu, održavanje i raskid veza između krajnjih čvorova?

Mrežni sloj

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela je zadužen za definisanje prikaza i značenja informacije koja se razmjenjuje?

Prezentacijski sloj

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela je zadužen za pouzdan i transparentan prijenos podataka između krajnjih komunikacijskih točaka?

Transportni sloj

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela omogućuje pouzdan prijenos informacija fizičkim linkom između dva izravno povezana (susjedna) čvora?

Sloj podatkovnog linka

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela uključuje usmjeravanje podatkovnih jedinica i međusobno povezivanje mreža i podmreža?

Mrežni sloj

Koji sloj ISO-OSI referentnog modela je zadužen za upravljanje tokovima s kraja na kraj (end-to-end flow control)?

Transportni sloj

This quiz explores the concept of network layers and protocols used for communication between devices. Learn about the rules and agreements involved in such conversations, as well as the key considerations for network design involving multiple layers.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser