Differences between OSI Model and Real World, Data Communication Layers

FuturisticShakuhachi7897 avatar
FuturisticShakuhachi7897
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Quina és la diferència principal entre un model de referència i un model real?

Un model de referència és una definició teòrica, mentre que un model real és una implementació pràctica

Quina és la funció principal de la capa de presentació en el model OSI?

Traduir les dades entre diferents formats de representació

Quina capa del model OSI és responsable de la segmentació i reassemblatge de les dades?

Capa de transport

Quina és la principal funció de la capa física en el model OSI?

Transmetre bits sense format sobre un mitjà físic

Quina capa del model OSI s'encarrega de l'encaminament de les dades a través de la xarxa?

Capa de xarxa

What is the main responsibility of the Network layer in the OSI model?

Routing data through the network

Which layer in the OSI model is primarily concerned with signal encoding and decoding?

Physical layer

What is the purpose of the Transport layer in the OSI model?

Ensuring end-to-end connectivity

Which layer of the OSI model handles flow control and error detection?

Data Link layer

In the OSI model, which layer is responsible for establishing, managing, and terminating sessions between applications?

Session layer

Test your knowledge on the main differences between a reference model and a real model, the primary function of the presentation layer in the OSI model, the layer responsible for data segmentation and reassembly, the main function of the physical layer in the OSI model, and the layer that handles data routing across the network.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

OSI Model and Network Protocols Quiz
16 questions
OSI Model and Network Protocols Quiz
27 questions
ISO OSI Level 1: Physical Layer Overview
10 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser