Nepali Grammar Quiz
11 Questions
2 Views
3.6 Stars

Nepali Grammar Quiz

Test your knowledge of Nepali grammar with this quiz. Questions cover various topics such as verb conjugation, sentence structure, and vocabulary.

Created by
@WorthwhileBandura

Questions and Answers

SfkL jf sfuhdf n]Vg] ;fwgnfO{ snd elgG5.sndn] dflg;sf] ljrf/ k|s6 ug{ ;xof]u ub{5 dflg;n] ljrf/ kf]Vg] df£od af]nfO / n]vfO xf].

True

OLd£o] n]v]/ dgsf] efj JoSt ug{ snd cfjZos k5{.

False

Af]n]/ dgsf] efj JoSt ug{ >f]tfsf] pkl:ylt cfjZos k5{ t/ n]v]/ JoSt ug{ >f]tfsf] cfjZostf kb}{g.

True

Snds} df£odaf6 kqsf/ , ;flxTosf/ cflb lrlgG5.

<p>False</p> Signup and view all the answers

NIdLk|;fb b]jsf]6f , l;blwr/0f >]i7 , efg'eSt cfrfo{ , x]n]g s]n/ , z]S;lko/ cflb snds} dfWodaf6 ljZj k|l;4 ePsf x'g.

<p>True</p> Signup and view all the answers

नेपालको उत्तरमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतको सीमा साझा पर्दछ, जबकि सिलिगुडी कोरिडोरद्वारा बङ्गलादेश र भारतीय राज्य सिक्किमद्वारा भुटानसँग __________ रूपमा छुट्टिएको छ।

<p>सङ्कुचित</p> Signup and view all the answers

नेपालको उर्वर समतल क्षेत्र, उत्तरी ध्रुववृत्त जङ्गली पहाडहरू, र संसारका सबैभन्दा उच्च १४ हिमशृङ्खलाहरू मध्ये ८ वटा नेपालमा पर्दछन्, जसमध्ये संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि __________ एक हो।

<p>एक</p> Signup and view all the answers

नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो, जसको आधिकारिक भाषा नेपाली हो। नेपालको प्रमुख सहर र राजधानी __________ हो।

<p>काठमाडौँ</p> Signup and view all the answers

नेपाल (आधिकारिक नाम: सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल) दक्षिण एसियाली भूपरिवेष्ठित हिमाली राष्ट्र हो। यो देश मुख्यतया हिमालयमा अवस्थित भएता पनि यसले सिन्धु गङ्गा मैदानका भागहरू पनि समावेश गर्छ। यो देशको उत्तरमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतको सीमा साझा पर्दछ, जबकि सिलिगुडी कोरिडोरद्वारा बङ्गलादेश र भारतीय राज्य सिक्किममा __________ रूपमा छुट्टिएको छ।

<p>भुटानसँग</p> Signup and view all the answers

नेपाल (आधिकारिक नाम: सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल) दक्षिण एसियाली भूपरिवेष्ठित हिमाली राष्ट्र हो। यो देश मुख्यतया हिमालयमा अवस्थित भएता पनि यसले सिन्धु गङ्गा मैदानका भागहरू पनि __________ गर्छ।

<p>समावेश</p> Signup and view all the answers

नेपालको उत्तरमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतको सीमा साझा पर्दछ, जबकि सिलिगुडी कोरिडोरद्वारा __________ र भारतीय राज्य सिक्किमद्वारा भुटानसँग सङ्कुचित रूपमा छुट्टिएको छ।

<p>बङ्गलादेश</p> Signup and view all the answers

Study Notes

नेपालको सामान्य जानकारी

  • नेपाल दक्षिण एसियामाmbHिमालयी राष्ट्र हो।
  • नेपालको उत्तरमा चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिममा भारतको सीमा साझा पर्दछ।
  • बङ्गलादेश र भुटानसँग सिलिगुडी कोरिडोरद्वारा सङ्कुचित रूपमा छुट्टिएको छ।

नेपालको भौगोलिक स्वरुप

  • नेपालको उर्वर समतल क्षेत्र, उत्तरी ध्रुववृत्त जङ्गली पहाडहरू, र संसारका सबैभन्दा उच्च १४ हिमशृङ्खलाहरू मध्ये ८ वटा नेपालमा पर्दछन्।
  • सगरमाथा संसारको सर्वोच्च शिखर हो।

नेपालको सामाजिक स्वरुप

  • नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो।
  • नेपालको आधिकारिक भाषा नेपाली हो।

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser