Nature and Legitimacy of State Study

ExceptionalNeodymium avatar
ExceptionalNeodymium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Jaký přístup státovědy se zabývá myšlením o státě a vhodných uspořádáních?

Normativní přístup

Podle tříprvkové definice státu, jaké prvky musí mít každý stát podle Jellineka?

Obyvatelstvo, území, státní moc

Jaký prvek zahrnuje koncepce legitimity?

Legalitu a politickou legitimitu

Co je veřejná moc podle státní teorie?

Moc státu a moc samosprávy

Jakou formu vlády označuje přímá demokracie?

Vládu, kde je vůle lidu přímo přenášena do politického rozhodování

Co je možností volebního systému?

Volební formule

Který faktor ovlivňuje rozsah všeobecnosti voleb?

Možnost výběru mezi kandidáty

Co je charakteristické pro systém absolutní většiny (FPTP)?

Volba jednoho poslance v jednom obvodu

Který prvek je součástí ustavení orgánu ustavovací technikou?

Volba, jmenování, virilita, dědičnost, aklamace

Co definuje existenci uzavírací klauzule ve volebním systému?

Minimální podíl/počet hlasů nutný pro vstup do parlamentu

This quiz covers the approaches of political science to the study of the state, including normative and empirical perspectives, as well as the three elements constituting a state according to Jellinekovi's three-component definition.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser