Modulation: AM/FM

ReasonableRoentgenium avatar
ReasonableRoentgenium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

6 Questions

Vad är skillnaden mellan Amplitudmodulering, AM, och Frekvensmodulering, FM?

Amplitudmodulering ändrar radiovägens amplitud, medan Frekvensmodulering ändrar radiovägens frekvens.

Vilken egenskap hos elektromagnetiska vågor är Polarisation?

Anger i vilket plan radiovågen är orienterad.

Vad innebär det att en radiovåg har horisontell polarisation?

Radiovågen rör sig horisontellt genom luften.

Varför krävde införandet av Frekvensmodulering mer komplicerad elektronik?

För att möjliggöra högre ljudkvalitet i radiosändningarna.

Vilken polarisation är vanlig för mobiltelefoner och radioapparater?

Vertikal polarisation

Vilken typ av polarisation ändrar sin orientering runt i en cirkel?

Cirkulär polarisation

Learn about the two types of signal modulation - Amplitude Modulation (AM) and Frequency Modulation (FM). Understand the differences between these two techniques and how they are used in radio transmissions.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser