Mga Manunulat at Kanilang Akda

StatelyOstrich avatar
StatelyOstrich
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

Ang may-akda ay naglalahad ng kuwento na nagsasalamin sa mga ______, damdamin, at karanasan ng mga tauhan.

aral

Ang nobela ay nahahati sa mga ______, na sumasakop ng mahabang kawing ng panahon at ginagalawan ng maraming tauhan.

kabanata

Ang kalayaan sa ______, salita, relihiyon, mga samahan at ang katahimikan sa bansa ay malaki ang naitulong sa pagpalaganap sa mga nobela.

pamamahayag

Ang mga kilos dito'y hindi personal, kundi kumakatawan sa ______ o ekonomiya na nagpapaligsahan upang mapabuti ang bawat panig.

lipunan

Ang mga may-akda ay maaaring naakit ng mga babasahing nanghihingi ng ______ pagbabago at mga pamukaw-siglang nakikita sa mga pangyayari sa loob ng bansa.

panlipunang

Ang uring ito ng nobela ay nagbibigay halaga sa utos ng ______, damdamin at pagkahumaling kaysa sa katalinuhan.

puso

Ang nobela nivang “PINAGLAHUAN” ay naglalarawan sa kaawa-awang, ______ ng mahihirap samantalang tinuligsa naman ng sa ngalan Diyos ang relihiyon.

kalagayan

Sagisag niya ang Tandang Anong at Kintin Kulirat at naisulat niya ang mga nobelang “Kasawian ng Unang ______, Dangal at Magulang, Bunga ng Pag-imbot, at ang kanyang obra maestrang Si Nena at Si Neneng”.

Pag-ibig

Ang DALAWANG URI NG NOBELA SA PANAHON NG AMERIKANO ay ang ______ at Nobelang Pag-ibig.

Nobelaang Panlipunan

Ang nobelang “PINAGLAHUAN” ay isinulat ni ______ AGUILAR.

Faustino

Study Notes

Kaligirang Pangkasaysayan sa Panahon ng Amerikano

 • Ang mga Amerikano ay nagpakita ng kagalingan at nagpakitang-gilas sa bansa, kaiba sa mga Kastila na mapanghamak at mapagsamantala.
 • Mayroong kinukubling mga sariling interes ang mga Amerikano sa bansa, ngunit hindi tiyak ang tunay na hangarin nila sa mga Pilipino.
 • Nagdulot ng kaunting kalayaan at kaligayahan sa mga Pilipino ang mga pagbabagong ginawa ng mga Amerikano.

Mga Akdang Pampanitikan sa Panahon ng Amerikano

 • Maikling Kwento: isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang.
 • Mga Manunulat at Kanilang Akda: Juan Crisostomo Soto, Magdalena Jalandoni, at Deogracias A. Rosario.
 • Nobela: isang masalimuot na akdang pampanitikan na naglalaman ng malalim na paglalarawan ng mga karakter, mga pangyayari, at mga suliranin.
 • Dula: isang sadyang kinasangkapan ng mga manunulat na Pilipino upang ipahayag ang hangad na paglaya ng bayan at makabayang pananaw.

Mga Dula at Zarzuela sa Panahon ng Amerikano

 • Zarzuela: isang banyagang genre para sa nasyonalistikong layunin, na ginamit sa mga Opera ng Italya.
 • Bodabil: isang uri ng dula na binubuo ng mga kanta at sayaw, mahika at mga musical na pagtatanghal, skit, at stand-up comedy.
 • Pelikula: isang larangan ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan, na nagpakilala ng mga fairy tale sa mga Pilipino.

Nobela sa Panahon ng Amerikano

 • Nobela: isang mahabang kathang pampanitikan na karaniwang tumatalakay sa iba't ibang tauhan, pangyayari, at lugar na pawang kathang-isip lamang.
 • Dalawang Uri ng Nobela: Nobelang Panlipunan at Nobelang Pag-ibig.
 • Mga Manunulat ng Nobela at ang Kanilang Akda: Faustino Aguilár, Valerio Hernández Peña, at iba pa.

Quiz about Filipino literature and authors, featuring Juan Crisostomo Soto and Magdalena Jalandoni, and their works such as 'Binipining Pathupats' and 'Anabella'.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser