Mga Karapatan at Tungkulin sa Panahon ng Espanyol
12 Questions
0 Views
3.4 Stars

Mga Karapatan at Tungkulin sa Panahon ng Espanyol

Explore the societal hierarchy during the Spanish colonial period in the Philippines through images showing the different levels of society. Learn about the distinctions between Peninsulares and Insulares, the two groups of Spanish residents in the archipelago.

Created by
@PunctualRoseQuartz

Questions and Answers

Sino ang itinuturing na bahagi ng panggitnang pangkat at nagkaroon ng ideya tungkol sa nasyonalismo mula sa kanilang pag-aaral sa Europa?

Mga Ilustrado

Sino sa mga sumusunod ang hindi kasama sa katutubong hindi Kristiyano sa lipunang kolonyal?

Mga Sangley

Ano ang pangunahing karapatan ng mga Principalia o mga katutubong Pilipino na nagmamay-ari ng lupain?

Karapatan bomoto tuwing halalan

Ano ang limitasyon sa karapatan ng Katutubong Kristiyano o indio sa lipunang kolonyal?

<p>Hindi makabili ng ari-arian</p> Signup and view all the answers

Sino sa mga sumusunod ang nagtatrabaho bilang magsasaka at tagaayos ng mga produktong yari sa kamay?

<p>Mga Katutubong Kristiyano</p> Signup and view all the answers

Ano ang karapatan na hindi maaaring ma-enjoy ng Katutubong Kristiyano o indio sa lipunang kolonyal?

<p>Hindi mahalal bilang opisyal ng pamahalaan</p> Signup and view all the answers

Anong uri ng mga Espanyol ang may pinakamataas na katayuan sa lipunan noong panahon ng kolonyalismong Espanyol?

<p>Peninsulares</p> Signup and view all the answers

Saan sila nakabili ng mga lupang pang-agraryo ang ilan sa mga mangangalakal at turistang Europeo at Espanyol?

<p>Sa Pilipinas</p> Signup and view all the answers

May tatlong uri ng mestizo noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Ano ang isa sa kanila?

<p>Espanyol-Tsino</p> Signup and view all the answers

Ano ang isa sa mga uri ng mga mestizo na lumaki ang bilang nito noong sumigla ang kalakalan noong ika-18 daan taon?

<p>Espanyol-Tsino</p> Signup and view all the answers

Sa grupong mestizo, ano ang lalong ginampanan ng mga Tsino sa larangan ng kalakalan?

<p>Ang pakikipagkalakal</p> Signup and view all the answers

Ano ang pamantayan ng mga ilustrado na nakababatid ng kaliwanagan (enlightenment) noong panahon ng kolonyalismong Espanyol?

<p>Ang mga mestizo</p> Signup and view all the answers

Use Quizgecko on...
Browser
Browser