Mesoamerican Civilization
16 Questions
1 Views
3.7 Stars

Mesoamerican Civilization

Explore the rich history and culture of Mesoamerican civilizations such as the Olmec, Aztec, and Maya. Learn about the distinct regions in Mesoamerica, the tablelands, and mountainous terrains. Discover the significance of obsidian, a sharp black volcanic glass found in the mountains.

Created by
@CalmingKansasCity

Questions and Answers

Ano ang pangunahing papel ng relihiyon sa pag-unlad ng mga kabihasnang Mesoamerica?

Pagbibigay-inspirasyon sa pagtatayo ng mga templo at siyudad

Ano ang naging epekto ng pagkakaroon ng mga sentrong pangkalakalan sa Mesoamerica?

Pag-unlad ng kapangyarihan at estado

Ano ang ibig sabihin ng Mesoamerica?

Gitnang America

Sa anong bahagi ng Mesoamerica matatagpuan ang mga kabihasnang Olmec, Aztec, at Maya?

<p>Timog Mexico hanggang Guatemala</p> Signup and view all the answers

Ano ang kahulugan ng 'MESO' sa Mesoamerica?

<p>Gitna</p> Signup and view all the answers

Ano ang naging dahilan ng pagbagsak ng Kabihasnang Maya?

<p>Pagbaba ng bilang ng populasyon at paghinto sa pagtatayo ng mga gusali at templo</p> Signup and view all the answers

Anong taon naganap ang tuluyang pagbagsak ng Kabihasnang Maya?

<p>950 CE</p> Signup and view all the answers

Saan matatagpuan ang mga natitirang mga Mayan sa kasalukuyan?

<p>Guatemala, Mexico, Yucatan, Belize, at Honduras</p> Signup and view all the answers

Anong taon nagsimula ang kabihasnang Aztec?

<p>1325</p> Signup and view all the answers

Ano ang isang CHINAMPA sa kabihasnang Aztec?

<p>Artipisyal na isla mula sa pinagpatong-patong na lupa kung saan sila nagtanim</p> Signup and view all the answers

Ano ang tawag sa rehiyon kung saan natagpuan ang pinakamalaking kabihasnang klasiko ng America tulad ng Olmec, Aztec, at Maya?

<p>Mesoamerica</p> Signup and view all the answers

Ano ang dalawang pangunahing rehiyon ng Mesoamerica?

<p>Rehiyon ng Kapatagan at Rehiyon ng Kabundukan</p> Signup and view all the answers

Ano ang uri ng matalas na batong itim na matatagpuan sa kabundukang rehiyon ng Mesoamerica?

<p>Obsidin</p> Signup and view all the answers

Ano ang tawag sa lungsod na itinuturing na tagapagluwal ng mayamang kultura ng Mesoamerica?

<p>Teotihuacan</p> Signup and view all the answers

Ano ang kahulugan ng salitang 'Teotihuacan'?

<p>Kung saan Naninirahan ang mga Diyos</p> Signup and view all the answers

Ano ang tawag sa pinakamahalang diyos ng mga tao sa Teotihuacan?

<p>Quetzacoatl</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Mga Sibilisasyon sa Mesoamerica

 • Ang mga Olmec, Teotihuacan, Aztec, Inca, at Maya ay mga sibilisasyong nabuo sa Mesoamerica.
 • Ang relihiyon ay naglagay ng malaking bahagi sa pagbubuo ng mga kultura at kamalayan sa mga sibilisasyong ito.

Rehiyon ng Mesoamerica

 • Ang Mesoamerica ay saklaw ng gitnang Mexico at Central America.
 • May amat ng katangiang heograpikal, biyolohikal, at kultural ang rehiyon.

Kabihasnang Maya

 • Nagsimula ang pagbagsak ng kabihasnang Maya noong 850 CE.
 • Nahinto ang pagtatayo ng mga gusali at templo, at bumaba ang bilang ng populasyon.
 • Tuluyang bumagsak ang kabihasnang Maya noong 950 CE.
 • May mga Mayan pa rin sa kasalukuyan sa Guatemala, Mexico, Yucatan, Belize, at Honduras.

Kabihasnang Aztec

 • Nagsimula noong 1325 ang pagtatag ng kabihasnang Aztec.
 • Itinatag ang imperyong Aztec noong 1428.
 • Lumawak ang imperyo pagsapit ng 1500.
 • Sinakop ng mandirigmang Aztec ang mga teritoryo sa Gitnang Mexico at ang mga lupain sa kasalukuyang Guatemala.
 • Si Moctezuma ay ang pinakamahusay na lider-mandirigma sa kasaysayan ng kabihasnang klasikal ng America.

Rehiyon sa Mesoamerica

 • May dalawang rehiyon sa Mesoamerica: Rehiyon ng Kapatagan at Rehiyon ng Kabundukan.
 • Ang topograpiya ng Mesoamerica ay kakikitaan ng mga talampas sa gitna at mga kabundukang bumabagtas mula hilaga patungong timog.
 • Dito sa kabundukan makukuha ang obsidian, isang uri ng matalas na batong itim.

Kabihasnang Teotihuacan

 • Itinuturing na tagapagluwal ng mayamang kultura ng Mesoamerica.
 • Tinatayang 200,000 ang populasyon ng lungsod.
 • Lumawak ang populasyon agricultural na kalaunan ay nagbigay-daan sa pagkakaroon ng mga eksperto sa larangan ng arkitektura, musika, at literature.
 • Inilaan ng mga eksperto ang obra para sa kanilang relihiyon at pananalampataya.

Relihiyon ng Teotihuacan

 • Naniniwala sa daan-daang diyos ang mga tao sa Teotihuacan.
 • Ang Teotihuacan ay nangangahulugang “WHERE THE GODS LIVE”.
 • Ang pinakamahalagang diyos nila ay Quetzacoatl na ngangangahulugang “THE FEATHERED SERPENT GOD”.
 • Ayon sa kanila, si Quetzacoatl ang siyang nagbigay ng lahat ng biyaya na mayroon magagandang sila.

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser