Meningitis and Intracranial Pressure

FaithfulPanda avatar
FaithfulPanda
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

18 Questions

Vilket symptom kan orsakas av en urinvägsinfektion hos patienten?

Ryggsont

Vilken typ av infektion misstänks vara orsaken till patientens feber och frossa?

Urinvägsinfektion

Vad kan vara en potentiell komplikation av att lillhjärnan pressas ned i foramen magnum vid inklämning?

Minskad blodtillförsel till hjärnstammen

Vilket vanligt fel nämns vid en koncentrationsbestämning?

Att ta för mycket blod

Varför är det viktigt att övervaka blodtrycket hos en patient med inklämning?

För att upptäcka eventuell ökad tryck inuti kraniet

Varför är det viktigt att desinfektera huden före en optimal blododling?

För att undvika överväxt av bakterier från huden

Vilken del av kroppen ömmar patienten över symfysen vid bukpalpation?

Höger njure

Vad är den optimala tidsramen för att hantera anaeroba prover på labbet?

24 timmar

Vilken bakterie är känd för att orsaka epidemiska meningiter?

Neisseria meningitidis

Vad bör man undvika när det gäller transport av urinprover?

Förvaring i rumstemperatur

Vilket av följande symtom kan förväntas hos patienter med purulent meningit enligt texten?

Nackstyvhet, huvudvärk, illamående

Vilken bakterie orsakar flest purulenta meningiter enligt texten?

Streptococcus pneumoniae

Vad är en vanlig bakterie som kan finnas vid kattbett?

E.coli

Vilken behandling är vanlig vid bettinfektioner?

Karbapenem

Vilket påstående om parasiter som endast använder människan som värd är korrekt?

Trichomonas vaginalis

Vad är inte korrekt avseende biofilmer?

Biofilmer är lätta att behandla bort med antibiotika

Vilket påstående om insulinpumpinfektioner är korrekt?

Behandlingen av insulinpumpinfektioner kräver ofta pumpborttagning

Varför är hundbett farligare när de sker i händer och underarmar jämfört med andra delar av kroppen?

Ökad risk för komplikationer till följd av närliggande blodkärl och nerver

Learn about meningitis and its impact on intracranial pressure. Explore the symptoms, complications, and consequences of increased pressure within the skull, such as brain herniation. Quiz text includes details about the causative agent Neisseria meningitidis.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Meningitis Quiz
0 questions

Meningitis Quiz

CleverBliss avatar
CleverBliss
Meningitis Signs and Symptoms Quiz
10 questions
Meningitis Symptoms Quiz
5 questions

Meningitis Symptoms Quiz

DaringDeciduousForest avatar
DaringDeciduousForest
Meningitis Treatment and Complications
18 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser