Medieval Philosophy

PrincipledArtNouveau avatar
PrincipledArtNouveau
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

13 Questions

Kedy vznikla stredoveká filozofia?

V polovici 15. storočia

Aký je hlavný predmet stredovekej filozofie?

Diskusia o náboženstve a viere

Prečo mala stredoveká filozofia veľký vplyv na ďalší vývoj filozofie?

Vďaka prepojeniu s kresťanskou teológiou

Ako sa menilo chápanie filozofie od stredoveku po súčasnosť?

Dochádzalo k postupnému oddeleniu od náboženských tém

Kto je považovaný za otca stredovekej filozofie?

Aurelius Augustinus

Na akej viere sa najviac zakladá stredoveká filozofia?

Krestanstvo

Co je podľa stredovekej filozofie nadriadené nad filozofiou?

Teológia

Ktorý cirkevní otec odmieta antickú filozofiu s vyrokmi 'na čo sú Jeruzalemu Atény' a 'verím, pretože je to nezmyselné'?

Tertulianus

Ktorý cirkevní otec spája pojmy antického logos s kresťanskou filozofiou?

Origenes

Ktorá fáza patristiky sa zaoberala obhajovaním kresťanského učenia pred pohanmi?

Apologetika

Ktorý cirkevní otec tvrdil, že teológia je nadriadená nad filozofiou a že 'Ver, aby si porozumel'?

sv. Augustín

Ktorý cirkevní otec sa zaoberal odpoveďami na otázku, čo môžeme poznať a tvrdil, že pravdy sú zjavené v kresťanskej biblii?

sv. Augustín

Kto tvrdil, že pravdu nájdeme v ľudskom vnútri a že ludska duša je sidlom poznania?

Aurelius Augustinus

Study Notes

Stredoveká filozofia

 • Stredoveká filozofia vznikla v 5. storočí a trvala až do 15. storočia
 • Hlavným predmetom stredovekej filozofie je spojenie kresťanského učenia s filozofiou

Vplyv stredovekej filozofie

 • Stredoveká filozofia mala veľký vplyv na ďalší vývoj filozofie, pretože položila základne princípy scholastiky

Vývoj chápania filozofie

 • Chápanie filozofie sa menilo od stredoveku po súčasnosť, kedy sa začala rozvíjať sekulárna filozofia
 • Otcovia stredovekej filozofie sa snažili spojiť kresťanskú vieru s antickou filozofiou

Otci stredovekej filozofie

 • Otcom stredovekej filozofie je považovaný Aurelianus Augustín
 • Aurelianus Augustín sa stretol s problémy antických filozofických škôl a kresťanského učenia a snažil sa ichspojiť

Viera a filozofia

 • Stredoveká filozofia sa zakladá najmä na kresťanskej viere
 • Teológia je považovaná za nadriadenú nad filozofiou

Cirkevní otcovia

 • Tertulián odmieta antickú filozofiu s vyrokmi 'na čo sú Jeruzalemu Atény' a 'verím, pretože je to nezmyselné'
 • Orígenes spája pojmy antického logos s kresťanskou filozofiou

Fázy patristiky

 • Apologetická fáza patristiky sa zaoberala obhajovaním kresťanského učenia pred pohanmi

Cirkevní otcovia a filozofia

 • Svätý Augustín tvrdil, že teológia je nadriadená nad filozofiou a že 'Ver, aby si porozumel'
 • Svätý Augustín sa zaoberal odpoveďami na otázku, čo môžeme poznať a tvrdil, že pravdy sú zjavené v kresťanskej biblii
 • Svätý Augustín tvrdil, že pravdu nájdeme v ľudskom vnútri a že ľudská duša je sidlom poznania

Explore the origins and key ideas of medieval philosophy, including the influential thinkers and their contributions to the field of philosophy.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Medieval Philosophy
10 questions

Medieval Philosophy

SweetForethought avatar
SweetForethought
The Evolution of Western Philosophy
10 questions
Medieval and Modern Philosophy
20 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser