Medical Knowledge: Brainstem Latin Names and Functions

AstoundingIguana9812 avatar
AstoundingIguana9812
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

14 Questions

Wat is de functie van de hersenstam?

Regulering van lichaamstemperatuur, hartslag, bloeddruk en andere basisfuncties

Waar liggen de kleine hersenen?

Op de basis van de schedel onder de grote hersenen en achter de hersenstam

Wat wordt geregeld in de grote hersenen?

Signalen van zenuwen worden verwerkt, beweging van het lichaam geregeld, ook emoties en geheugen

Wat is de functie van het verlengde merg?

Regulering van lichaamstemperatuur, hartslag, bloeddruk en andere basisfuncties

Wat zijn de basistaken van de hersenstam?

Regulering van lichaamstemperatuur, hartslag, bloeddruk en andere basisfuncties

Wat zijn de functies van de kleine hersenen?

Coördinatie van bewegingen, balans, reflexen, taal, aandacht en emotie

Wat is de functie van het limbisch systeem?

Regulering van hormonen en temperatuur

Waar bevindt zich de secundaire motorische schors?

Frontale kwab

Wat is het mogelijke gevolg van een beschadiging aan het centrum van Broca?

Beperkte spraakproductie en verdraaien van woorden

Wat is de functie van de tussenhersenen?

Filteren van prikkels tussen grote hersenen en ruggenmerg

Wat is de mogelijke oorzaak dat Meneer Greve altijd schrikt als iemand vanaf zijn linkerkant komt aanlopen?

Neglect-fenomeen

Wat is de mogelijke functie van de substantia nigra?

Productie van dopamine

Wat zou een mogelijke functie zijn van de diencephalon?

Filteren van prikkels tussen grote hersenen en ruggenmerg

Wat is een mogelijke functie van het corpus callosum?

Brug tussen de hersenhelften

Test uw kennis van medische terminologie en functies van het hersenstamgebied in het Latijn. Leer over de Truncus cerebri en de verantwoordelijkheid voor basisfuncties zoals lichaamstemperatuur, hartslag, bloeddruk en meer.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Cranial Nerves Quiz
6 questions

Cranial Nerves Quiz

ThumbsUpIambicPentameter avatar
ThumbsUpIambicPentameter
Use Quizgecko on...
Browser
Browser