15 Questions
2 Views
3.3 Stars

Media sa Pilipinas

Pagsusuri sa mga iba't ibang midyum ng media sa Pilipinas tulad ng telebisyon, radyo, dyaryo, at tabloid. Pagtalakay sa paggamit ng wika at impluwensya nito sa mamamayan.

Created by
@GutsyBegonia
1/15
Find out if you were right!
Create an account to continue playing and access all the benefits such as generating your own quizzes, flashcards and much more!
Quiz Team

Access to a Library of 520,000+ Quizzes & Flashcards

Explore diverse subjects like math, history, science, literature and more in our expanding catalog.

Questions and Answers

Anong midyum ang itinuturing na nangungunang wika sa radyo ayon sa teksto?

Filipino

Ano ang wikang ginagamit sa broadsheet ayon sa teksto?

Ingles

Ano ang medium na gumagamit ng Ingles sa pagbo-broadcast ayon sa teksto?

Radyo

Ano ang medium kung saan mas maraming banyaga ang mas naipapalabas kaysa lokal na pelikula ayon sa teksto?

<p>Pelikula</p> Signup and view all the answers

Ano ang tinatawag na bagong bugtong na may tanong na sinasagot ng isang bagay na madalas inuugnay sa pag-ibig at iba pang aspeto ng buhay ayon sa teksto?

<p>Pick-up lines</p> Signup and view all the answers

Ano ang tawag sa SMS (Short messaging system) na laloong kilala bilang text message o text ayon sa teksto?

<p>Text</p> Signup and view all the answers

Ano ang tawag sa ating bansa dahil sa malaking dami ng text na ipinapadala at natatanggap araw-araw?

<p>Texting Capital of the World</p> Signup and view all the answers

Ano ang pangunahing wika na kadalasang ginagamit sa boardroom ng malalaking kumpanya na pinamumunuan kadalasan ng mga dayuhan?

<p>Wikang Ingles</p> Signup and view all the answers

Ano ang wikang gamit bilang unang wika sa mababang paaralan mula Kindergarten hanggang grade 3?

<p>Wikang Filipino</p> Signup and view all the answers

Ano ang nagsasaad ng mga hakbang na kailangan para magamit ang Filipino sa transakyunal, komunikasyon, at korespondiya?

<p>Atas Tagapagpalaganap Blg. 335, serye ng 1988</p> Signup and view all the answers

Sino ang lingguwista na nagsabi na magiging mabisa lamang ang komunikasyon kung ito ay isasaayos at may mga bagay na dapat isaalang-alang?

<p>Dell Hymes</p> Signup and view all the answers

Ano ang tawag sa lugar o pook kung saan nag-uusap o nakikipagtalastasan ang mga tao?

<p>Setting</p> Signup and view all the answers

Ano ang tawag sa mga taong nakikipagtalastalan?

<p>Participant</p> Signup and view all the answers

Ano ang tawag kapag ang komunikasyon ay ginagamitan ng wika o salita at mga titik na sumisimbolo sa kahulugan ng mensahe?

<p>Komunikasyong Berbal</p> Signup and view all the answers

Ano ang tawag kapag hindi ginagamitan ng salita bagkus ginagamitan ito ng mga kilos o galaw ng katawan?

<p>Komunikasyong Di-Berbal</p> Signup and view all the answers

Studying That Suits You

Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.

Quiz Team

Study Notes

Mga Midyum at Wika

 • Ang Filipino ang itinuturing na nangungunang wika sa radyo.
 • Ang Ingles ang wikang ginagamit sa broadsheet.
 • Ang telebisyon ang medium na gumagamit ng Ingles sa pagbo-broadcast.

Mga Pelikula at Teksto

 • Ang sinehan ang medium kung saan mas maraming banyaga ang mas naipapalabas kaysa lokal na pelikula.
 • Ang "text speak" ang tinatawag na bagong bugtong na may tanong na sinasagot ng isang bagay na madalas inuugnay sa pag-ibig at iba pang aspeto ng buhay.

Teksto at mga Mensahe

 • Ang SMS (Short messaging system) ay kilala bilang text message o text.
 • Ang Pilipinas ay tinatawag na "text capital of the world" dahil sa malaking dami ng text na ipinapadala at natatanggap araw-araw.

Wika sa Mga Kumpanya at Paaralan

 • Ang Ingles ang pangunahing wika na kadalasang ginagamit sa boardroom ng malalaking kumpanya na pinamumunuan kadalasan ng mga dayuhan.
 • Ang Filipino ang wikang gamit bilang unang wika sa mababang paaralan mula Kindergarten hanggang grade 3.

Komunikasyon at Linggwistika

 • Si Delgado ang lingguwista na nagsabi na magiging mabisa lamang ang komunikasyon kung ito ay isasaayos at may mga bagay na dapat isaalang-alang.
 • Ang lugar o pook kung saan nag-uusap o nakikipagtalastasan ang mga tao ay tinatawag na "speech community".
 • Ang mga taong nakikipagtalastalan ay tinatawag na " communicators".
 • Ang komunikasyon na ginagamitan ng wika o salita at mga titik na sumisimbolo sa kahulugan ng mensahe ay tinatawag na "verbal communication".
 • Ang komunikasyon na hindi ginagamitan ng salita bagkus ginagamitan ito ng mga kilos o galaw ng katawan ay tinatawag na "non-verbal communication".

Trusted by students at

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser