Max Weber's Concept of Modernity Quiz

GlimmeringMendelevium avatar
GlimmeringMendelevium
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

8 Questions

Коя философска концепция твърди, че бог е вродена идея, която човек открива в себе си?

Рене Декарт

Кой има 4 типа на рационализация

Макс вебер

Коя философска концепция твърди, че няма вродени идеи, а само сетивни впечатления?

Джон Лок

Кой философ твърди, че душата е субстанция?

Рене Декарт

Кой философ е известен с тезата 'Мисля, следователно съществувам'?

Рене Декарт

Чия философска концепция подчертава, че човек има вродени идеи?

Рене Декарт

Кой философ е асоцииран с идеята за човешкото съзнание като ЧИСТА ДЪСКА?

Джон Лок

На кой философ е произведеинието "Залеза и запада"?

Шпенглер

Study Notes

Философи на епохата

 • Платон (427-347 г. пр. Хр.) - идеите са идеални форми, които правят възможно и съществуването, и познанието за сетивният свят.
 • Идеята е истината и същината на сетивният свят, Светът на идеите е вечен и неизменен.
 • "Диалози на Платон" - "Животът е само един миг между две вечности", "Това, което наричаме учене е само процес на припомняне."

Джон Лок (1632-1704)

 • Един от основните родоначалници на емпиризма, идеята не стои вън и чуждо на сетивния свят, тя е резултат от връзката ни с него.
 • Втори трактат за управлението "В ума няма нищо, което да не е било в сетивата."

Имануел Кант (1724-1804)

 • Човекът е активна страна в своята познавателна дейност.

Томас Кун (1922-1996)

 • Въвежда понятието парадигма - образцово решение на научна задача, което става модел за решението на още задачи, подобни на нея.
 • Структурата на научните революции (1962 г.)

Освалд Шпенглер

 • Развива тезата за различието между култура и цивилизация, като цивилизацията се разглежда като умъртена форма на културата.
 • Всяка култура е измерима само в сама та себе си и чрез своите критерии.

Макс Вебер

 • Според него модерността е процес на всеобща рационализация на обществения живот.
 • Четири типа социални действия: Целерационално, Ценностно-рационално, Традиционно, Афективно-емоционално.
 • Същинската модерност започва през Реформацията; Разомагьoсването на света се изразява във вещна за зависимост;
 • Религиозния елемент не се губи напълно; Протестантската етика и духът на капитализма.
 • Секуларизация - Процес на трансформация на религиозните ценности, в рамките на който те придобиват светски измерения.

Test your knowledge of Max Weber's ideas on modernity, including the process of rationalization and the four types of social action: goal-rational, value-rational, traditional, and affectual-emotional.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser