quiz image

Macro 1 International Economics - Reader 5: Personnel Income Distribution

FavoriteSwamp avatar
FavoriteSwamp
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

10 Questions

De overheid heeft drie ______: 1. Herverdelingsfunctie: de overheid beïnvloedt de inkomens- en vermogensverdeling, via belastingen en premies (betaald door actieven) en sociale uitkeringen (ontvangen door inactieven) 2. Allocatiefunctie: de overheid beïnvloedt de allocatie van productiefactoren: 'waar worden arbeid en kapitaal wel / niet ingezet door overheidsingrijpen?' Bijvoorbeeld: door subsidies op zonnepanelen worden er (extra) productiefactoren arbeid en kapitaal ingezet bij de verkoop en productie. 3. Stabiliseringsfunctie: de overheid beïnvloedt de conjunctuur van de economie. Bijvoorbeeld door het stimuleren van de economie tijdens een recessie door lagere inkomstenbelasting.

functies

Er zijn twee manieren om naar ______ ver______ling van inkomens in een land te kijken: Categoriale inkomensver______ling: De ver______ling van het nationaal of binnenlands inkomen over ______ primaire inkomens. - De arbeidsinkomensquote is het arbeidsinkomen als percentage van het totale inkomen, oftewel: 'welk ______el van het nationaal inkomen is ______ beloning voor het productiefactor arbeid?'

de

Levensduur verlengen (bijvoorbeeld door producten te repareren) 4.Hoogwaardige verwerking (bijvoorbeeld nieuwe producten maken van gerecyclede materialen) SAMENVATTING Welvaart II: ongelijkheid De rol van de ______

overheid

De ______ beïnvloedt de inkomens- en vermogensverdeling, via belastingen en premies (betaald door actieven) en sociale uitkeringen (ontvangen door inactieven)

overheid

De ______ beïnvloedt de allocatie van productiefactoren: 'waar worden arbeid en kapitaal wel / niet ingezet door overheidsingrijpen?'

overheid

Bijvoorbeeld: door subsidies op zonnepanelen worden er (extra) productiefactoren arbeid en kapitaal ingezet bij de verkoop en productie.

overheid

Er zijn twee manieren om naar de verdeling van inkomens in een land te kijken: Categoriale inkomensverdeling: De verdeling van ______ nationaal of binnenlands inkomen over de primaire inkomens. - De arbeidsinkomensquote is ______ arbeidsinkomen als percentage van ______ totale inkomen, oftewel: 'welk deel van ______ nationaal inkomen is de beloning voor ______ productiefactor arbeid?'

het

De ______ beïnvloedt de conjunctuur van de economie. Bijvoorbeeld door het stimuleren van de economie tijdens een recessie door lagere inkomstenbelasting.

overheid

De verdeling van het nationaal of binnenlands inkomen over de primaire inkomens.

inkomensverdeling

De arbeidsinkomensquote is het arbeidsinkomen als percentage van het totale inkomen, oftewel: 'welk ______ van het nationaal inkomen is de beloning voor het productiefactor arbeid?'

deel

Explore the concepts of personnel income distribution and wealth distribution, with a focus on the differences between income (flow variable) and wealth (stock variable). Learn about the Lorenz curve as a graphical representation of income distribution.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser