Lentelės schema ir jos raktai

EyeCatchingCourage avatar
EyeCatchingCourage
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

Kiek lentelės R(A,B,C) raktų yra pagal duotąsias funkcines priklausomybes?

Du raktai: A ir B

Kokios funkcines priklausomybės būdingos lentelės R(A,B,C) schemai?

Visos iš aukščiau pateiktų variantų

Kokį raktą turi lentelė R(A,B,C) pagal duotąsias funkcines priklausomybes?

Nė vieno iš aukščiau pateiktų variantų

Atsakykite į klausimus apie lentelės schemą ir jos raktus. Nurodykite, kiek ir kokius raktus turi lentelė pagal aprašytas funkcines priklausomybes.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser