La Restauració dels Borbó

TopNotchHawkSEye avatar
TopNotchHawkSEye
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

Quina va ser la causa principal de les revoltes i rebel·lions durant el regnat d'Alfons XIII?

La guerra del Marroc

Quina de les següents opcions NO és una de les reformes establertes per la Constitució del 1931?

La unió de l'Església i l'Estat

Quin va ser el paper d'Espanya durant la Segona Guerra Mundial?

Va mantenir la neutralitat

Study Notes

La Crisi de la Restauració

  • La principal causa de les revoltes i rebel·lions durant el regnat d'Alfons XIII va ser la crisi econòmica, política i social del país.
  • Aquest període es va caracteritzar per la inestabilitat política, la corrupció, la pèrdua de confiança en la monarquia i el descontentament social.

La Constitució del 1931

  • La Constitució del 1931 va establir diverses reformes, excepte la implantació d'una república soviètica.
  • Les reformes incloïen la separació de l'Església i l'Estat, la llibertat d'expressió, la igualtat de gènere, el dret a la vaga i la creació d'un sistema de govern parlamentari.

Espanya durant la Segona Guerra Mundial

  • Durant la Segona Guerra Mundial, Espanya es va mantenir neutral, tot i que simpatitzava amb les potències de l'Eix.
  • Aquesta política de neutralitat va ser possible gràcies a la influència del general Francisco Franco, qui va governar Espanya en aquell moment.

"El regnat d'Alfons XIII: La Restauració dels Borbó" - Descobreix les claus del període que va caracteritzar la política espanyola del segle XX. Testa els teus coneixements sobre la crisi del 98, la guerra del Marroc i la corrupció del caciquisme durant la Restauració. Aprofundeix en la història d'Espanya i apr

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Spanish History Timeline
17 questions

Spanish History Timeline

DauntlessPsaltery avatar
DauntlessPsaltery
Reign of Alfonso XIII in Spain
19 questions
Reinado de Alfonso XIII y la crisis del 98
16 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser