La Constitució del Principat d'Andorra i el Dret Administratiu (Part 1)

EncouragingHappiness avatar
EncouragingHappiness
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

12 Questions

Què regula el Dret administratiu?

Les relacions entre els poders públics i els ciutadans

Per què és important estudiar els preceptes de la Constitució en relació al Dret administratiu?

Perquè la Constitució és la norma suprema que constitueix els pilars bàsics del sistema jurídic andorrà

Quin article de la CA estableix que Andorra és un Estat independent de Dret, Democràtic i social?

Article 1

Què constitueixen els supraprincipis que estructuren el règim polític i jurídic del Principat?

Estat de Dret, Estat Democràtic i Estat Social

Quin principi del Dret administratiu assegura que l'administració ha de submeter-se a la Constitució, lleis i principis de dret internacional públic?

Principi de Legalitat

Quin principi del Dret administratiu garanteix el dret de tots els particulars a mantenir la integritat del valor del seu patrimoni davant les privacions?

Principi de Garantia Patrimonial

Quin principi del Dret administratiu exigeix que l'activitat administrativa ha de respectar tots els interessos dignes de protecció i realitzar una balanç de satisfacció de l'interès general?

Principi de Proporcionalitat

Quin principi del Dret administratiu estableix que l'administració pública només pot fer allò que la Llei li permet expressament, i no pot actuar si no hi ha llei?

Principi de Eficàcia limitadora

Quin principi del Dret administratiu garanteix el control jurisdiccional especialitzat en les violacions de drets i llibertats, regulat per la Llei, i concedit al Tribunal Constitucional?

Garantia Constitucional

Quin principi del Dret administratiu implica que els funcionaris públics han d'actuar objectivament, sense atorgar preferències ni realitzar discriminacions il·legals?

Principi de Imparcialitat

Quin principi del Dret administratiu assegura la publicitat de totes les normes jurídiques com a conseqüència de la configuració de l'Estat andorrà com a democràtic?

Principi de Publicitat

Quin principi del Dret administratiu es refereix al control jurisdiccional de l'activitat administrativa per garantir el principi de legalitat?

Control jurisdiccional

Study Notes

 • El Dret administratiu està basat en els principis de l'Estat de dret i la Administració pública.
 • Principi de Legalitat: Estat de dret és el que regula el principi de legalitat, la divisió de poders, suprimitat i reserva de la Llei, protecció de ciutadans, i la responsabilitat de l'Estat.
 • Dret a la Jurisdicció: L'administració ha de submeter-se a la Constitució, lleis, i principis de dret internacional públic.
 • Principi de Publicitat: Principi que garanteix la publicitat de totes les normes jurídiques, com a conseqüència de la configuració de l'Estat andorrà com a democràtic.
 • Principi de Garantia Patrimonial: Garanteix el dret de tots els particulars a mantenir la integritat del valor del seu patrimoni davant les privacions.
 • Principi de Impartialitat: Els funcionaris públics han d'actuar objectivament, sense atorgar preferències ni realitzar discriminacions il·legals.
 • Nul·litat: Suposats i efectes: Principi de legalitat exigeix que totes les actuacions administratives siguin legals i respectin els principis bàsics de la Constitució.
 • Principi de Submissió a la Llei: Administració pública ha de respectar la Constitució, lleis, i principis de dret internacional públic.
 • Principi d'Eficàcia limitadora: L'administració només pot fer allò que la Llei li permet expressament, i no pot actuar si no hi ha llei.
 • Control jurisdiccional: Garantia de l'efectivitat del principi de legalitat administrrativa, que consisteix en el control jurisdiccional de l'activitat administrativa.
 • Garantia Constitucional: Control jurisdiccional especialitzat en les violacions de drets i llibertats, regulat per la Llei, i concedit al Tribunal Constitucional.
 • Principi de Proporcionalitat: L'activitat administrativa ha de respectar tots els interessos dignes de protecció i realitzar una balanç de satisfacció de l'interès general.

Aquest mòdul explora les bases constitucionals del Dret Administratiu, que regula el sistema de relacions entre els poders públics i els ciutadans. L'estudi del Dret administratiu requereix el previ coneixement dels preceptes de la Constitució.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser