Kinematics: Motion with Initial Velocity

RadiantSanDiego avatar
RadiantSanDiego
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

16 Questions

Що потрібно під час руху, щоб друга точка пройшла той же шлях в той же час?

Знайдіть другий пунк, щоб друга точка пройшла той же шлях в той же час

Що дорівнює радіусу кола?

Чисельні значення u0 і t1/2

Як обчислюється шукана площа?

Як площа прямокутника ОАВО без площі півкола

Що є умовою для другої точки, щоб пройти той же шлях в той же час?

Пройти той же шлях в той же час

Що дорівнює великій швидкості другої точки?

Значення з задачі 3.37

Як рухаються дві точки?

По одній прямій

Що є умовою зустрічі двох точок?

Площі трикутників ОАВ і ОСВ повинні бути рівні

Що є результатом прирівнювання площ трикутників ОАВ і ОСВ?

Знаходження часу Т, коли дві точки зустрінуться

Що є умовою наздоганяння першою точкою другої точки?

Друга точка повинна зупинитися в 1-й момент

Що є формулой для модуля швидкості другої точки?

u0 * t

Що є результатом підсумовування двох рівностей для радіусу ОМ?

u0 * t = t1

Що є проєкцією прискорення другої точки на напрямок руху?

d(u0 * t) / dt

Як визначається час Т, коли величини швидкостей обох точок рівні?

Визначається з рівняння (1) і (2)

Що є єдиною умовою для задачі 3.38?

Точки повинні вийти одночасно з одного й того самого місця

Що є формулой для швидкості першої точки?

tg * t

Що є результатом розв'язку системи рівнянь (1) і (2)?

Визначення часу Т, коли дві точки зустрінуться

Solve a kinematics problem involving initial velocity, time, and distance. Determine the constant speed required for an object to cover the same distance in the same time. Apply integral calculus to find the area under a curve.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free
Use Quizgecko on...
Browser
Browser