Kilalanin ang 'El Filibusterismo' ni Jose Rizal

ExquisiteInspiration avatar
ExquisiteInspiration
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

9 Questions

Ano ang El Filibusterismo?

Ang ikalawang obra maestrang isinulat ni Dr. Jose P. Rizal

Kailan sinimulan ni Rizal ang pagsusulat ng nobelang El Filibusterismo?

1887 sa Calamba, Laguna

Saan naisulat ni Rizal ang malaking bahagi ng nobela na El Filibusterismo?

Ghent, Belguim

Ano ang El Filibusterismo?

Ang El Filibusterismo ay ikalawang obra maestrang isinulat ni Dr. Jose P. Rizal.

Ano ang naging inspirasyon ni Rizal sa pagsusulat ng nobelang ito?

Ang pagpanaw ng tatlong paring martyr na GomBurZa noong Pebrero 1872 ang naging inspirasyon ni Rizal sa pagsusulat ng nobelang ito.

Kailan at saan sinimulan ni Rizal ang pagsulat ng nobelang El Filibusterismo?

Sinimulan ni Rizal ang pagsulat ng nobelang El Filibusterismo noong 1887 sa Calamba, Laguna, ngunit inayos niya ang banghay at kaisipan ng nobela noong siya ay nasa London, England noong 1890.

Ano ang inspirasyon ni Rizal sa pagsusulat ng nobelang El Filibusterismo?

Ang pagpanaw ng tatlong paring martyr na GomBurZa noong Pebrero 1872.

Ano ang mga suliranin sa lipunan ang tinatalakay sa nobelang El Filibusterismo?

Ang suliraning pang-edukasyon, usapin sa lupa, at mga kanser ng lipunan.

Kailan natapos ni Rizal ang pagsusulat ng nobelang El Filibusterismo?

Natapos ni Rizal ang kanyang nobela noong Marso 29, 1891.

Test your knowledge about the iconic novel "El Filibusterismo" by Jose Rizal, which exposes the corruption and oppression of the Spanish government and the clergy during the colonial period. Learn more about the inspiration behind this masterpiece and the issues it tackles. Take the quiz now and see how well you know this literary gem!

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Use Quizgecko on...
Browser
Browser