Kanad Maharishi aur prachin Greek darshanik

LionheartedOlivine avatar
LionheartedOlivine
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

5 Questions

Pakudha Katyayama ne Parmanu ke baare me aur vistar se bataya tha.

False

Kanad ne padarth ko Parmanu me baat diya tha.

False

Democritus aur Leucippus ne atom ko anavibhajya kaha tha.

False

Lavoisier aur L. Proust ne anuon aur anuon ke sanghanon par anek prayog kiye the.

False

Antoine L. Lavoisier ne rasayanik sangathan ke do mahatvapurna niyamon ki sthapna ki thi.

False

Kanad Maharishi aur prachin Greek darshanik ke vichar atoms ke baare mein. (Maharishi Kanad and ancient Greek philosophers' ideas about atoms.)

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Atomic Theories
5 questions

Atomic Theories

CoherentLife4913 avatar
CoherentLife4913
Ancient Greek Theory of Atom
0 questions
ATOMS, MOLECULES AND IONS 1
25 questions
Use Quizgecko on...
Browser
Browser