क्लासमध्ये प्रभावी नोट-घेण्याची कला

PrivilegedTruth avatar
PrivilegedTruth
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

3 Questions

शिक्षण कक्षेत नोट-काढण्याची वास्तविकता किंवा महत्त्व नसल्यास तुम्ही नोट लिहिण्याची काळजी घेत नाही?

False

क्लासमध्ये नोट-काढणे धोरण असण्याची गरज आहे?

False

चरित्रित कळवण्याच्या सुसंगत उपायांचा वर्णन करत असल्यामुळे हा लेख लिहिण्याचं महत्त्व असंत

False

क्लासमध्ये प्रभावी नोट-घेण्याची कला कसी करावी? आपल्याला वाटतं की नोट कशी घ्यावी, काय लिहावंय आणि काय

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

Get started for free

More Quizzes Like This

Mastering Note-Taking
3 questions

Mastering Note-Taking

DeadCheapCarnelian avatar
DeadCheapCarnelian
Note-Taking and Writing Differences
4 questions
Effective Note-Taking for College Students
18 questions
Effective Note Taking Strategies
29 questions

Effective Note Taking Strategies

HighQualityQuadrilateral avatar
HighQualityQuadrilateral
Use Quizgecko on...
Browser
Browser