Islamic Theology: Al-i Imran and Different Views on Non-Muslim Worship

BeauteousSard99 avatar
BeauteousSard99
·
·
Download

Start Quiz

Study Flashcards

17 Questions

Eş'arilere göre müslüman olmayanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Müslüman olmayanlar ibadet yapmazsa ceza alırlar.

Matüridîlere göre mürted olan biri aşağıdakilerden hangisini yaparsa amelleri geri gelmez?

Yeniden imana döner.

Maturidi'lerin inancına göre Allah'ın kelâmı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Allah'ın kelâmı işitilmez.

Eş'arilere göre tekvin sıfatı hakkında verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

Tekvin Allah'ın fiili sıfatlarındandır.

Eş'arilere göre, müslüman olmayan birinin ibadet yapmamasının sonucu nedir?

Ceza alır.

Ebu Hanife'ye göre ameller nasıl değerlendirilmelidir?

İmanın sonucu ve meyvesi olarak

Müslümanlar neden namaz kılar, hacca gider ve zekat verirler?

İman etmek için

Ebu Hanife'ye göre amellerle desteklenmeyen bir imanın ne olacaktır?

Meyvesi az olan bir iman

Ebu Hanife'nin mezhebinin tercih edilme sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Kişisel hak ve hürriyetlere dayalı din anlayışı

İslam'a göre mezhep seçiminde etkili olan faktörlerden biri hangisidir?

Bir mezhebin resmi olarak benimsenmiş olması

'Mezheb-i kadim dönemi:Bağdat' hangi mezhebin teşekkül ettiği yer olarak belirtilmiştir?

'Şafiîlik' mezhebi

İnsana verilen güç ve kudret, hangi eylemi gerçekleştirmesine olanak tanır?

Fiile yönelmesine

Fiildeki ortaklık kavramı neyi ifade eder?

İnsanın fiilinde Allah'ın da rolü olduğunu

Maturidîliğin temel görüşlerinden biri olan nesnel ahlaka göre, eşyaların güzellik ve çirkinliği nasıl anlaşılabilir?

Yararlı ve zararlı oluşları akılla anlaşılabilir

'Hiçbir şey bütün yönleriyle zararlı, çirkin ve kötü olarak yaratılmamıştır.' Bu ifade neyi vurgular?

Her şeyde bir fayda, güzellik ve iyilik bulunduğunu

'Akıl, bunları bütün yönleriyle ve ayrıntılarıyla belirleyemez.' Bu ifade neyi söyler?

Aklın sınırlı olduğunu ve her konuda yanılabileceğini

'Fiile yönelmek, onu seçmek ve yapmak insanın işidir.' Bu ifade hangi konuya vurgu yapar?

İnsanın kendi iradesiyle fiil seçip uyguladığına

Explore the contrasting perspectives of Eş'aris and Maturidis on whether non-Muslims are obligated to perform religious rituals and the consequences of apostasy according to different Islamic theological schools.

Make Your Own Quizzes and Flashcards

Convert your notes into interactive study material.

More Quizzes Like This

Iman in Islamic Theology
5 questions

Iman in Islamic Theology

LovedRhodochrosite avatar
LovedRhodochrosite
Al-Bidayah Wan-Nihayah Quiz
39 questions

Al-Bidayah Wan-Nihayah Quiz

VeritableDeciduousForest avatar
VeritableDeciduousForest
Use Quizgecko on...
Browser
Browser